Публикувани са новите образци на годишни данъчни декларации за 2021 г.

Публикувани са новите образци на годишни данъчни декларации за 2021 г.

Публикувани са новите образци на годишни данъчни декларации за 2021 г.

Публикувани са новите образци на годишни данъчни декларации за 2021 г. - за доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ с приложенията към нея и за корпоративен данък по чл. 92 от ЗКПО

В рубриката "Формуляри" са актуализирани още Справка за окончателния размер на осигурителния доход и Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ