Правни услуги

Правни услуги

Правните консултации включват:

- Изготвяне на всички видове договори;
- Правна помощ по предстоящи, текущи и сключени сделки;
- Становища по възникнали правни проблеми;
- Справки и мнения по действащото гражданско и търговско законодателство;
- Правна защита и процесуално представителство по граждански и търговски спорове;
- Други консултации и правно представителство.

Правна консултация

Цена
Цена 60 лв. / на час

ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ

За консултация, правен съвет и справка в съдебни и административни учреждения - 60 лева на час; Първоначалното таксуване е за половин час, след което на всеки 15 минути.

Писмена консултация – от 60 до 400 лева;

Преглед на документи и консултация при сделка с недвижим имот – от 100 до 200 лева;

Проучване на дело или на преписка за образуване на дело - 300 лева;

Изготвяне на жалба и сигнал до Полиция или Прокуратура - от 50 до 150 лева;

Изготвяне на нотариална покана - 50 лева;

за съставяне на писмен договор, нотариални актове за собственост и договор за извънсъдебна спогодба на база на съответния материален интерес, както следва: (при интерес до 1000 лв.-70 лв.; при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;при интерес над 100 000 лв. - 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;)

изготвяне на документи за регистрация и вписване на промени на едноличен търговец или търговско дружество - от 150 до 600 лева.

ГРАЖДАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА С ОПРЕДЕЛЕН МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС

В зависимост от фактическата и правна сложност на делото цената може да бъде повишена в диапазона от 15 до 60 % от определения минимум в нея.

при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;

при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;

при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;

при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;

при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;

при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.

ЗА ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ ПО ДЕЛА: 

за делба възнаграждението се определя съобразно материалния интерес на представляваната страна според посочените по-горе критерии, но не по-малко от 600 лв. за всяка фаза. За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба само на земеделски земи възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна, но не по-малко от 400 лв. за всяка фаза.

за искове за собственост и владелчески искове възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна, но не по-малко от 400 лв. за движими вещи и не по-малко от 600 лв. за недвижими имоти или вещни права върху тях.

за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по посочените по-горе критериите на базата на половината от стойностите на претендираните суми.

за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър - 900 лв.

ВАЖНО!

При защита по дела, които поради своята правна сложност или процесуално поведение на някоя от страните, протичат в повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лева!

За да Ви направим индивидуална ценова оферта, моля, изпратете ни запитване.