Еднократни счетоводни услуги

Еднократни счетоводни услуги

Еднократната  счетоводна услугга  включва:

Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети; 

Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО;

Изготвяне и представяне на годишни статистически форми пред НСИ;

Проверка и заверка на годишни финансови отчети от дипломиран експерт счетоводител.

Какво представлява тази услуга?

- При изпълнението на тази услуга, ние съставяме годишният финансов отчет на предприятието.
- За целта събираме, класифицираме, обобщаваме и представяме наличната в счетоводството на предприятието информация във формата на съответния счетоводен отчет – на български или английски език.
- Обикновено, изискваме оборотна ведомост и на нейна основа, след проверка на приложената счетоводна политика и достатъчно други доказателства, съставяме съответния отчет.
- Съставеният отчет се придружава от специален доклад-сертификат, удостоверяващ автентичността му.

Защо ще е полезно да ползвате тази услуга?

 - Ние съставяме и подписваме в качеството ни на съставители, съответния счетоводен отчет вместо вас .
 - Получавате специален доклад-сертификат, удостоверяващ верността на съставения счетоводен отчет
 - Ако не разполагате с квалифициран съставител на финансови отчети, ние изпълняваме професионално тази функция
 - Подписаният от нас счетоводен отчет е гарантиран с нашият авторитет и отговорност.

Стартиращи фирми

Цена
250 - 350 лв.

Предназначен за стартиращи фирми които са в процес на организация на бъдещата си дейност. Т.е. генерират основно разходи и липсват приходи. Също е приложим за фирми които имат минмална дейност през годината или са преустановили дейност.

Услуги Търговия

Цена
350 - 500 лв.

За фирми предлагащи услуги и са обслужвани само от собственика (собственика извърша услуги с личен труд), като например: фризьори; преводачи; обущари, часовникари; дизайнери; ремонт на битова техника, лекари , зъболекари, фитнес инструктори, програмисти на свободна практика (фрилансъри) и др.

Търговия +

Цена
500 - 1500 лв.

Търговски обекти: магазини за хранителни стоки, алкохол и цигари, кафенета, малки обекти за обществено хранене и онлайн магазини.

За да Ви направим индивидуална ценова оферта, моля, изпратете ни запитване.