Choose a Language:
Оперативна програма „Конкурентноспособност”

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, наричана накратко ОП „Конкурентноспособност”, предвижда подкрепа за развитието на производителността и ефективността на малки и средни предприятия, подпомагане развитието на иновациите и новите технологии, подобряване на общия климат на бизнес средата. Средствата по програмата са разпределени в няколко схеми (подпрограми). Отделните схеми са насочени към:

1. Подкрепа за стартиращи технологични фирми за разработване на иновативни технологии и продукти, внедряването им в производство, позициониране на фирмите на пазара,  маркетинг на новите технологии, продукти и услуги. Финансират се разходите за възнаграждение на персонала, ангажиран с разработката на новите технологии и продукти, консултации, инвестиции в оборудване, обучения.

2. Подкрепа за разработка на иновативни продукти в действащи предприятия – подкрепа за индустриални проучвания и пред-пазарно разработване на нови продукти („до-пазарна фаза”). Подкрепа за въвеждането в експлоатация на иновативните разработки, маркетинг на иновациите, и др. („комерсиализация” на иновативните разработки – пазарна фаза). Схемата финансира разходите за консултации, инвестиции в оборудване.

3. Подкрепа за технологична модернизация, развитие и обновление на предприятията във връзка с достигане съответствия с ЕС:

• безвъзмездна помощ за закупуване на машини, модернизация и обновление на технологично оборудване и др.;

• безвъзмездна помощ за постигане на съответствие със задължителните изисквания на Общия пазар - стандарти за безопасни и здравословни условия на труд; екологични стандарти; СЕ маркировки, задължителни за определени сектори системи за управление на качеството, и т.н.;

• безвъзмездна помощ за покриване на международно признати стандарти за МСП - въвеждане на системи за управление (включително управленски системи основани на ИТ), системи за управление на качеството и др..

4. Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници:

• безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии - енергийна оценка на нуждите на предприятието, разходи за пред-проектно проучване, разходи доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на необходимите енергоспестяващи технологии и оборудване, изграждане на енергоспестяващи производствени линии, подновяване на оборудването и топло- и хидроизолация на помещенията;

• безвъзмездна помощ за въвеждане на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди на предприятията.

5. Подкрепа за бизнес коопериране

Насърчава се бизнес коопериране чрез безвъзмездна помощ за подпомагане свързване в бизнес мрежа на предприятия (клъстери, включващи само МСП и клъстери с участието и на големи предприятия).

6. Подкрепа за популяризиране и увеличаване на износа:

• дейности за реклама и промоция на отделни групи продукти – подкрепа за участия в изложения

7. Подкрепа за защита на интелектуалната собственост на полето на общия европейски пазар - международна регистрация на патенти, регистрация на Търговска марка на Общността, Дизайн на Общността, регистрация на търговски марки по Мадридската спогодба и Протокола към нея и др. 


Търси в документи