Choose a Language:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

По Оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси” са предвидени средства за финансиране на фирмите в следните направления:

1. Курсове за квалификация и преквалификация и за обучение

Фирмите могат да кандидатстват за включване на техните работници и служители в курсове за квалификация и преквалификация, за обучение по чужди езици и информационни и комуникационни технологии, както и обучение, свързано с въвеждането на нови технологии и машини в производствения процес.

2. Въвеждането на нови и иновативни модели за организация на труда

Работодателите ще получат финансиране и за въвеждането на нови и иновативни модели за организация на труда в предприятията и разработване на организационни стратегии за управление на човешките ресурси, гъвкави форми на заетост и насърчаване на мобилността на работната сила. Предвидено е финансиране за споделяне на едно работно място, работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време, както и насърчаване на дистанционната работа.

3. Наемане на хора от различни региони

Работодателите ще бъдат насърчавани да наемат хора от различни региони, като се предоставят стимули, свързани с осигуряване на транспорт до работното място. Стимули са предвидени и за работниците и служителите за участие в програми за придобиване на следдипломна квалификация.

4. Финансиране за подобряване условията на труд чрез внедряване на нови технологии

В редица случаи прилагането на технически решения и внедряването на нови технологии, както и осигуряването на ново работно оборудване е единствената ефективна мярка за защита на работещите и подобряване на качеството на труд и живот. За постигането на тази цел оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" ще подпомага дейности за подобряване на условията на труд в предприятията, които са свързани с:

• реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;

• внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии, машини и съоръжения;

• обезопасяване на машини и съоръжения и други.

5. Финансиране за подобряване условията на труд чрез прилагане на системи за мониторинг и контрол и стандарти за управление

Дейностите в тази насока, които ще бъдат подкрепени от оперативната програма, предвиждат специални програми за:

• изграждане на интегрирани системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа;

• разработване на стандарти за качество в дейността по безопасност и здраве при работа като част от системата за качество в предприятията;

• усъвършенстване на системата за оценка и контрол на професионалните рискове чрез прилагане на секторни и иновативни подходи;

• разработване на инструменти за мотивация към повишаване на качеството на труд.

Фирмите могат да получат финансиране и за развитие на системи за корпоративна социална отговорност и въвеждане на изискванията на социалните стандарти в предприятията, което има за цел да подобри условията на труд, а работните места да станат по-привлекателни и по-конкурентоспособни.

6. Подкрепа за стартиращи предприемачи чрез:

• предоставяне на обучение за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения, в т.ч. обучение за изготвяне на бизнес план, разработване на стратегия за развитие и управление на собствен бизнес, а така също и предоставяне на обучение по предмета на дейност, която ще развиват бъдещите предприемачи;

• насърчаване на иновациите и създаването на нови бизнес модели в областта на предприемачеството;

• предоставяне на подкрепа на безработни лица за стартиране на свой собствен бизнес

Търси в документи