Choose a Language:
Схема Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Срок за прием на документи: 23.12.2015 - 04.04.2016

Бюджет: 97 791 500 лева

Схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” ще финансира проекти, чието изпълнение води до пазарна реализацияна иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен процес, попадащи в обхвата на изброените по-долу приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация:

• ИКТ и информатика:

− производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;

− ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри

− 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

− Big Data, GridandCloud Technologies;

− безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

− езикови технологии;

− уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

− използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

• мехатроника и чисти технологии:

− производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

− машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;

− инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;

− роботика и автоматизация на процеси; − проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;

− био-мехатроника;

− интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“

– „интелигентни градове“; − чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

• индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

− методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти) − производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни) − производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига − персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени фрми и средства − медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм) − нано-технологии в услуга на медицината − био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот − „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.

• нови технологии в креативните и рекреативните индустрии: − културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио; − компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер; − алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм); − производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка на предприятието-кандидат или придобита от трети лица. ИНОВАЦИЯ е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите.

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ

Схемата ще финансира разходи за инвестиции и разходи за услуги, които могат да бъдат:

1) Разходи по елемент „Инвестиции“ Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес. Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат внедрявани по проекта. Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

2) Разходи по елемент „Услуги“ услуги, свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания, извършени от Патентно ведомство или правоспособен представител по индустриална собственост; подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; услуги, свързани с получаване на защитен документ; услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др.п. предоставяне на професионални съвети и консултации относно приложимите за иновативния продукт (стока или услуга) или процес директиви, регламенти, стандарти, включително услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и др. услуги за провеждане на пазарни анализи и проучвания на пазара, които да допринесат за успешната пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация; услуги за провеждане на изследвания, измервания и изпитванияи др.; услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация;, изпитване и сертификация на иновативния продукт (стока или услуга) или процес, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др. ФИНАНСИРАНЕ В зависимот от режима на подпомагане, който реши да ползва кандидатът – „минимална помощ” или „регионална помощ”, процентът на безвъзмездната финансова помощ (БФП), минималната и максималната сума на подпомагане, са както следва: 1) Проекти, изпълнявани под режим „минимална помощ” % на БФП - 90% минимална сума на БФП - 100 хил. лв.; максимална сума на БФП - 391 хил. лв. 2) Проекти, изпълявани под режим „регионална помощ” КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА Допустими кандидати по схемата са микро, малки, средни и големи предприятия, които: са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите; имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.); развиват своята основна икономическа дейност в един от секторите, които не са недопустими за кандидатстване с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС. Срок за изпълнение: 18 месеца Ако кандидатстването по схема "Подкрепа за иновации в предприятията" представлява интерес за Вашата компания, ние можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги: На етап кандидатстване 1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата 2. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим предварителна оценка/прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата. 3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана, Бюджета по проекта и Декларациите, които се внасят за оценка. На етап изпълнение на проекта 4. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ПМС 118. 5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Търси в документи