Choose a Language:
Оперативна програма "Морско дело и рибарство"

Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 

Програмата има за цел:

• да осигури устойчиво развитие на отрасъла на рибарството

• да развие пазара на рибни продукти

• да подпомага устойчивото развитие на риболовните райони и подобри качеството на живот в тези райони

За постигане на целите на ОПРСР са разработени следните приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Приспособяване на риболовния флот

Тази приоритетна ос има за цел насърчаване на печеливши и устойчиви риболовни дейности в морските райони. Мерките са насочени по-специално към улесняване навлизането в сектора на млади рибари, подобряване сигурността на риболовните съдове, качеството на рибата, хигиенните условия и подбора на риболовното съоръжение.

Финансиране ще се предоставя за оборудване, насочено към намаляване въздействието на риболовната дейност върху местообитанията и дъното на морето и върху видове, които не представляват търговски интерес, както и за инвестиция в по-селективни съоръжения. Финансирането е предназначено също така за осигуряване на модерно оборудване на риболовните съдове, навигационна сигурност, подобрени условия на труд и качество на рибата.

Приоритетна ос 2: Развитие на аквакултурното производство, преработвателната промишленост и маркетинга

Целта на тази ос е да насърчи конкурентоспособно, печелившо и устойчиво развитие на българската аквакултура чрез повишаване качеството и техническия капацитет на производството, прилагането на добри практики, наблюдение на качеството и прилагане на санитарни и хигиенни мерки. В този смисъл също се предвижда:

• подкрепа за устойчивото развитие на българската аквакултура чрез производството на по-широк спектър от ценни видове риби, както и чрез повишаване на произведените количества за пазара и на суровините за преработване, както и

• засилване ефективността на рибно преработвателната промишленост в съответствие със стандартите на ЕС и повишаване качеството на услугите за пускане на пазара.

Приоритетна ос 3: Насърчаване на дейности от колективен интерес

Тази ос подкрепя действия от общ интерес, за да бъдат постигнати целите на Общата политика по рибарство и да се създаде необходимата среда за развитие на предприятия в отрасъла на рибарството посредством: модернизиране на риболовните пристанища, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки, разработване на нови пазари и рекламни кампании, както и подкрепа на общи действия за устойчиво развитие на рибарството и аквакултурата и управление на ресурсите.

Приоритетна ос 4 - Устойчиво развитие на рибарските области:

Основаната цел на тази ос е развитието на районите, които имат значително ниво на трудова заетост в сектора на рибарството, чрез прилагането на местни стратегии за диверсификация на дейностите, развитие на риболовен туризъм, подкрепа на екологичното и културно наследство, като всичките тези дейности ще бъдат развити отдолу нагоре.

Програмата покрива цялата територия на България.

Оперативна програма за развитие на рибарството в България се администрира от Министерство на земеделието, представлявано от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.


Търси в документи