Choose a Language:
УСЛУГИ И ТЪРГОВИЯ


Предприятията, развиващи дейност в сектора на услугите и търговията имат значително по-малко възможности за финансиране по европейски програми в сравнение с тези, развиващи дейност в производствения сектор на икономиката.

В случай, че предприятието е микрофирма (с персонал до 9 човека включително) и развива дейност на територията на селска община, то може да кандидатства по мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности по Програмата за развитие на селските райони. Финансират се разходи за строеж и ремонт на сгради, закупуване на оборудване, закупуване на транспортни средства за дейността, въвеждане на международни стандарти, консултантски разходи.

Всички останали предприятия от сектора на услугите и търговията могат да кандидатстват за финансиране на проекти свързани с въвеждане на международно признати стандарти и информационни системи за управление на ресурсите в предприятието по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

Предприятия от сектора на услугите и търговията могат да кандидатстват също за финансиране на проекти, свързани с обучения на персонала, както и за проекти за подобряване на условията на труд, по схемите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Търси в документи