Choose a Language:
ЗЕМЕДЕЛИЕ

Фирмите и физическите лица, регистрирани като земеделски производители, могат да кандидатстват за финансиране на дейността си по мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства по Програмата за развитие на селските райони. Финансират се проекти за създаване на трайни насаждения, закупуване на земеделска техника, оборудване за животновъдни ферми, разходи за строителство на селскостопански сгради, консултантски услуги и при определени условия - покупката на земя.

Предприятията от сектора на селското стопанство, които планират да развиват и друг вид дейност, различна от земеделската, могат да получат средства за стартиране на новия си бизнес по мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности. Мярката финансира проекти, които се реализират на територията на селска община, в областта на селския туризъм, леката промишленост и услугите. 

Търси в документи