Choose a Language:
ПРОИЗВОДСТВО

Предприятията от производствения сектор* на икономиката, могат да кандидатстват по следните програми:

 • Микропредприятията (с персонал до 9 човека включително), които развиват дейност на територията на селска община, могат да кандидатстват

  - по мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности по Програмата за развитие на селските райони.
  Финансират се разходи за :  строеж и ремонт на производстени помещения, закупуване на машини и оборудване, софтуер, транспортни средства за дейността, въвеждане на международни стандарти, консултантски разходи.

 • Всички останали производствени предприятия могат да кандидатстват по схемите по Оперативна програма "Конкурентоспособност".

  По различните схеми на програмата се финансират проекти свързани с :

  -технологична модернизация,

  -повишаване на енергийната ефективност,

  -внедряване на ИКТ технологии за управление на бизнеса,

  -въвеждане на международни стандарти и сертифициране,

  -разработване на иновативни продукти.

 • Всички предприятия от производствения сектор могат да кандидатстват по схемите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за финансиране на проекти, свързани с :

  - обучения на персонала,

  - проекти за подобряване на условията на труд,

* Без предприятията преработващи земеделски, горски продукти или рибни продукти


Търси в документи