Choose a Language:
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИ

header1_1__1.jpg

МИЛАДО ООД МОЖЕ ДА Е ВАШИЯ УСПЕШЕН ПАРТНЬОР В БИЗНЕСА !!!

Защо e полезно да се консултирате с нас и да ни доверите изготвянето и управелението на вашия проект? Защото ние ще ви насочим и улесним вашата подготовка и реализиране на проекта !

С МИЛАДО ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ:

За да финансирате идейте си за вашия бизнес и получаването на безвъзмездно финансиране трябва да минете през дълъг процес на подготовка. Миладо ООД ще ви помогне с  кандидатстването и реализирането на проекта, като ще следи за всички етапи на изготвянето на проекта .

Услугите, които предлагаме на нашите  клиенти са:

>> Предоставяме актуална информация относно програмите, които финансират дейността на фирмите от различни сфери на икономиката и сроковете за кандидатстване по тях. Информацията е достъпна напълно безплатно на сайта на компанията - www.milado-bg.com .

>> Изготвяне на проект :

•Предварителна оценка на кандидата за получаване на финансиране, съобразно изискванията на съответната схема/мярка;
•Предоставяне на безплатни разяснения, относно изискванията на текущите програми на ЕС;
•Консултации за подходяща програма за кандидатстване, в зависимост от инвестиционните Ви идеи;
•Информация за отворени процедури по Оперативните програми
•Съдействие при изготвяне на бизнес план ;
•Разработване на проектно предложение и подготовка на необходимата документация за кандидатстване, съгласно изискванията на финансиращата програма

>> Подаване на проектно предложение

•Изготвяне и окомплектоване на всички необходими документи;
•Съдействие и напътствия за предоставяне на всички съпътстващи документи, необходими за сключване на договор при одобрение, със съответното звено;

>> Изпълнение на проекта

•Консултиране  в управлението на проекта;
•Съдействие за отпускане на заеми при нужда от съфинансиране;
•Изготвяне на документи:
– за промяна на договора или анексирането му;
– за получаване на авансово, междинно и окончателно безвъзмездно плащане

•Съдействие за организиране на тръжните процедури във връзка със задължението на кандидатите да направят прозрачен избор на подизпълнители (доставчици) по проекта, в това число: подготовка на запитвания към потенциалните оференти; определяне на критериите за избор на оферта; заповед за назначаване на членове на комисия, която да оцени офертите; протокол от решение на оценителната комисия за избор на оферта и др..

•Съдействие за изготвяне на междинните и финални отчети за изпълнението на проекта.

•Съдействие за осчетоводяване на разходите по проекта и окомплектоване на документите, доказващи направените разходи - фактури, договори с доставчици, приемо-предавателни протоколи, платежни нареждания, банкови извлечения. Само след коректно отчетен проект, фирмата-кандидат напрактика ще получи одобреното безвъзмездно финансиране.

Търси в документи