Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
ПЛАЩАНИЯ

Банкови преводи може да правите на следната сметка:

IBAN: BG 12 PIRB 9170 0160 1521 877     BIC : PIRBBGSF
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД , ОФИС ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ
МИЛАДО 1 ЕООД

Можете да наредите плащане през еPay.bg
- В полето ТИН въведете 4350335275 и
- В полето описание, попълнете вашият е-mail адрес и номера на Вашата заявка.

Търси в документи