Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
27-12-2010 22:10
Отказване на данъчен кредит поради недоказан произход на стоката при предходни доставчици

При ревизия на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС е отказан данъчен кредит по една доставка поради недоказан произход на стоката при предходните доставчици. Законосъобразни ли са действията на приходната администрация да откаже правото на данъчен кредит, след като сделката е реално извършена, стоката е продадена и са отчетени приходи от продажби?

Честа практика при данъчните ревизии е да се отказва право на данъчен кредит поради недоказан произход на стоката при някой от предходните доставчици на прекия доставчик. Във връзка с този казус е постановено решение № 6178 по адм. дело s12773/2008 на 1-во отд. на ВАС, в което се прави тълкуване на рестриктивната разпоредба на чл. 70, ал. 5 от ЗДДС, според което изискването на същата за правомерност на начисления данък, за който се ползва данъчен кредит, се отнася само за доставка, извършена от прекия доставчик. По-надолу представяме мотивите на това решение:

В решението се изтъква, че разпоредбата на чл. 70, ал. 5, касаеща основанието за отказ на данъчен кредит, включва в обхвата си и реалността на доставката, но има предвид пряката доставка, по която ревизираното лице е получател. В решението пише „...От съдържанието на цитираните разпоредби (чл. 70, ал. 5, чл. 68, ал. 2, чл. 69, ал. 1) се налага изводът, че изискванията за възникване право на приспадане на данъчен кредит се отнасят до конкретната доставка, по която е претендирано това право (по която е приспаднат данъкът в подадената справка-декларация), а не по всяка друга доставка на същата стока или услуга, осъществена между други лица в процеса на реализация на тази стока или услуга и явяваща се предходна по отношение на процесната доставка.'

По-нататък в мотивите се казва, че следователно е неправомерен отказът в ревизионния акт на дънъчен кредит поради това, че не е доказан произходът на стоката, предмет на доставката по процесната фактура, при безспорното положение, че реалността на доставката по самата фактура е доказана и неоспорена при ревизията.

Теодоси Георгиев - регистриран одитор
 сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 1/2010 г.

Източник: Теодоси Георгиев - регистриран одитор
Търси в документи