Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
01-06-2010 21:39
Туризма като приоритетен отрасъл в икономиката на България

Определение на икономическото понятие “Туризъм” според закона за туризма, той е съвкупност от специфични стопански дейности, пътувания, участия в културни прояви , форуми и други, осъществявани в туристически обекти и насочване към: създаване, предлагане , реализиране и потребление на стоки и услуги , които формират туристическия продукт .

Основни видове туризъм са:

Маршрутно-познавателен – туристите пребивават на едно място не повече от три дни ( тур);

Ваканционен ( рекреативен ) туризъм – пребиваването на едно място е повече от три дни , с цел използване на свободното време;

Бизнес-туризъм и конгресен туризъм – осъществяват се делови и творчески срещи; Спортен туризъм ;

Балнео и медицински туризъм – използване на минерални и кални източници и лечение ;

Хоби-туризъм ;

Селски туризъм ;

Младежки туризъм ;

Еко-туризъм ;

Туризъм за третата възраст ( пенсионери ) ;

Религиозен туризъм .

България има значителни природни ресурси, които обуславят развитието на сектора. Ето защо, туризмът е обект на приоритизиране от държавата, като в стратегията за икономическо развитие на страната е посочено, че целите на държавата в областта на туризма са:

■Увеличаване относителния дял на туризма в БВП;

■Увеличаване относителния дял на международния туризъм в националния износ и на приходите от него за платежния баланс;

■Повишаване на качеството на туристическите услуги;

■Интегриране на туризма в националните инфраструктурни проекти;

■Привличане на чуждестранни и български инвестиции в развитието на туристическата инфра- и суперструктура;

■Стимулиране на дребния и среден бизнес;

■Разкриване на нови работни места.

Задачите, които се поставят в бранша са свързани с:

Изготвяне на механизъм за цялостна оценка на приноса на туризма в икономиката на България;

Разработване на национална стратегия и политика за развитие на туризма. Насърчаване развитието на туристическите региони с цел преодоляване на диспропорцията в географията на туризма в страната;

Въвеждане на работещ механизъм за ефективно координиране дейността на всички министерства, агенции и браншови организации, които имат отношение към развитието на туризма в Република България;

Изготвяне на единен национален план за маркетинг и реклама на туристическия продукт.

Оптимизиране на националната система за туристическа информация. Усъвършенстване организацията на националната реклама на страната в чужбина с цел повишаване на нейната ефективност;

Развитие на инфраструктурата (заложено като основна приоритетна програма на правителството).

Разработване на единен координиран план заедно с ресорните министерства за подобряване и доразвиване на инфраструктурата с цел оптимизиране възможностите за развитие на модерен туризъм;

Създаване на стимули за диверсификация на туристическото предлагане с цел повишаване качеството на туристическия продукт. Насърчаване развитието на балнеоложки, конгресен, културен, екологичен, селски и други видове специализиран туризъм. Развитие на летния планински и спортен туризъм. Създаване на стимули за детски и ученически отдих и туризъм;

Повишаване на качеството на туристическите услуги. Министерството на икономиката ще координира взаимодействието между Министерството на образованието и науката, НСТ и представители от бранша при изготвяне и съгласуване на национални и международни програми в областта на обучението по туризъм. Целта на тази стъпка е непрекъснатото повишаване на квалификацията на заетите в туризма и информиране за най-новите световни тенденции

Търси в документи