Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
23-05-2010 20:25
Публикуван е проект за изменение на Наредба Н-18 за касовите апарати

     

Публикуван е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ. бр.106 от 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 2007 г., изм. ДВ. бр.79 от 2007 г., изм. ДВ. бр.77 от 2009г.).

Предложената промяна в наредбата има за цел привеждането й в съответствие с измененията на Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2010 г. С проекта се регламентира изграждането на дистанционна връзка за предаване на данни за регистрация/дерегистрация и за оборотите от всички фискални устройства (ФУ) и интегрирани автоматизирани системи за управление на       търговската дейност (ИАСУТД) към Националната агенция за приходите (НАП).

С въвеждането на дистанционната връзка се облекчават процедурите по  регистриране/дерегистриране на устройствата, което ще се извършва изцяло по електронен път. За да бъде предотвратена масовата смяна на всички действащи към момента фискални устройства, се предвижда одобрените към днешна дата модели, към които е възможно свързване на данъчен терминал, да бъдат доработени в съответствие с изискванията за дистанционна врьзка с НАП.

С  проекта на наредбата сe въвежда съхранение на информацията от хартиените контролни ленти на контролни ленти на електронен носител (КЛЕН).  По този начин ще се съкратят разходите за хартиени контролни ленти и тяхното съхраняване, особено в търговските обекти с голям поток  на клиенти.

В  документа са предложени норми, които решават въпроси, свързани с прилагането на наредбата. В тази връзка е предложен нов ред за отчитане на продажбите при извършване на специфични дейности като: продажби на заложни къщи, извършване на плащане чрез наличен паричен превод, електронни платежни инструменти и платежни системи или чрез пощенски паричен превод, продажби на билети и др.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства  може да намерите  в сайта на Министерство на финансите - раздел Данъчна политика - Нормативна база - Наредби,да  или изтеглите проекта тук.

Източник Ведомост Инфо     
 

Търси в документи