Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
14-05-2010 22:39
АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА 2010г

АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА 2010г

 1. Задължение за авансови вноски (чл.83.ал.1.)

Данъчно задължените лица (ДЗЛ) по ЗКПО правят месечни или тримесечни авансови вноски т.е. няма смесен режим.

2. Данъчно задължени лица които не правят авансови вноски (чл.83, ал.2)

От 01.01.2008г авансови вноски не правят: Данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 200000лв.; Новоучредените ДЗЛ за годината на учредяването им, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон. Нетни приходи от продажби са сумите от продажба на продукция, стоки и услуги, генерирани от обичайната дейност на предприятието, намалени с търговските отстъпки, отбивите и ДДС. (т.49,§1 от ДР на ЗКПО и т.11,§1 от ДР на ЗСч),. Преобразуване по ТЗ (чл.261,ал.1) – Търговските дружества могат да се преобразуват чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма.

3. Месечни авансови вноски (чл.84)

 Месечни авансови вноски правят ДЗЛ формирали данъчна печалба за предходната година. Примери: Месечни авансови вноски за 2010г. правят ДЗЛ, които са формирали за: 1. 2008г– данъчна печалба и 2009г – данъчна печалба; 12 броя вноски от януари до декември 2010г; 2. 2008г.- данъчна загуба, за 2009г. – данъчна печалба; 9 броя вноски от април до декември 2010г.; 3. 2008г.- нулев данъчен резултат и 2009г.- данъчна печалба; 9 броя вноски от април до декември.

4. Определяне на месечните авансови вноски (чл.86, ал.1)

Месечните авансови вноски се определят по следната формула:

 ( ДП х к) АВ месечна = ------------- х ДС, където:

12 АВ месечна е месечната авансова вноска;

ДП е декларираната данъчна печалба за годината преди предходната ДП е декларираната данъчна печалба за годината преди предходната година (при определяне на месечните авансови вноски за периода от 01 януари до 31 март) или декларираната данъчна печалба за предходната година (при определяне на месечните авансови вноски за периода от 01 април до 31 декември);

к е коефицентът, отразяващ промените в икономическите условия за текущата година, утвърден със ЗДБ на РБ за съответната година; Коефициентът утвърден с пар.2 на ЗДБ на РБ за 2010г. е 1,0;

ДС е данъчната ставка на корпоративния данък.

Примери за определяне на месечните авансови вноски по формулата:

1) 2008г. – данъчна печалба 23560лв.; 2009г. – данъчна печалба 35470лв. АВ месечна =(23560 х 1,0)х10% /12=196,33лв за периода 01.01 до 31.03.2010г. и за периода 01.04 до 31.12.2010г. по 295.58лв. на месец. (35470 х 1)х10% /12=295.58лв

2) 2008г. при данъчна загуба –12560лв. и за 2009г. данъчна печалба – 25790лв. В този случай ДЗЛ правят месечни авансови вноски от месец април, тъй като за месеците януари, февруари и март авансовите вноски изчислени по формулата са нулеви (няма данъчна печалба), а за периода април до декември по 214,92 лв. Месечните авансови вноски се правят на база декларираната данъчна печалба, което означава, че преизчисляването на данъчната печалба при ревизии и други случаи няма да влияе върху размера на авансовата вноска.

Съгласно чл.18,ал.2- Положителният данъчен финансов резултат е данъчна печалба; ал.3-Отрицателният данъчен финансов резултат е данъчна загуба.

5.Определяне на месечната авансова вноска за м. Април (чл.86)

 Тази данъчна норма е в сила от 01 януари 2008г. и чрез нея месечните авансови вноски за периода от 1 януари до 31 март се изравняват през м.април до размера на месечните вноски изчислени на база данъчната печалба за предходната година. Корекцията на авансовата вноска за м.април може да бъде в увеличение или намаление.

5.1. Когато данъчната печалба за предходната година превишава данъчната печалба за годината преди предходната, месечната авансова вноска за април се определя, като месечната авансова вноска, изчислена по реда на ал.1 за периода от 01 април до 31 декември, се увеличава със сумата, определена по следната формула: А = 3 х ( АВ2 – АВ1), където : А е сумата на увеличението; АВ1- месечната авансова вноска за периода от 1 януари до 31 март, изчислена по реда на ал.1; АВ2- месечната авансова вноска за периода от 1 април до 31 декември, изчислена по реда на ал.1. По този ред се определя и месечната авансова вноска за април в случаите, когато ДЗЛ: - е учредено през предходната година, или - е формирало данъчна загуба за годината преди предходната, - или не е формирало данъчен финансов резултат за годината преди предходната.

Пример : при данъчна печалба за 2008г.- 12560 лв., месечната авансова вноска за януари, февруари и март на 2010г. е в размер на 104,67лв. при данъчна печалба за 2009г.- 45670 лв., месечната авансова вноска за месеците от април до декември за 2010г.е 380,58лв. Корекцията на месечната авансова вноска за април определена по формулата е: А = 3 х ( 380,58 – 104,67) =827,73 лв.; Месечната авансова вноска за април ще бъде в размер на 1208,31лв. формирана от месечната вноска изчислена по формулата на чл.86,ал.1 в размер на 380,58лв и корекцията в размер на 827,73 (380,58 лв.+ 827,73лв.)

5.2. Когато данъчната печалба за годината преди предходната превишава данъчната печалба за предходната година, месечната авансова вноска за април се определя, като месечната авансова вноска, изчислена по реда на ал.1 за периода от 01април до 31 декември, се намалява със сумата, определена по следната формула:

 Б = 3 х ( АВ1 – АВ2), където:

Б е сумата на намалението;

АВ1- месечната авансова вноска за периода от 1 януари до 31 март, изчислена по реда на ал.1;

АВ2- месечната авансова вноска за периода от 1 април до 31 декември, изчислена по реда на ал.1

Когато сумата на намалението превишава месечната авансова вноска, изчислена по реда на ал.1 за периода от 1 април до 31декември, месечната авансова вноска за април е нула, а превишението се приспада от следващите месечни авансови вноски за текущата година при определяне на техния размер.

Пример: при данъчна печалба за 2008г.- 34560лв., месечната авансова вноска за януари, февруари и март на 2010г. е в размер на 288лв. при данъчна печалба за 2009г.- 24350 лв.; месечната авансова вноска за периода от 1 април до 31 декември за 2010г е в размер на 202,92лв. Корекцията на месечната авансова вноска за април определена по формулата е:| Б = 3 х (288,00– 202,92) = 255,24 лв. Месечната авансова вноска за април се намалява с 255,24лв. (202,92 – 255,24).

За април 2010г. дружеството не дължи месечна авансова вноска, защото месечната вноска изчислена по формулата на чл.86, ал.1 в размер на 202,92лв. се намалява с изравнителната вноска определена по чл.86,ал.2 в размер на 255,24лв. и тъй като сумата на намалението превишава месечната авансова вноска, се получава разлика от 52,32лв., която се прихваща от месечната вноска за май. (202,92- 52,32)

6.Тримесечни авансови вноски чл.85.

Тримесечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски, като първата вноска е до 15 април 2010г. Това са ДЗЛ, които: нямат формирана данъчна печалба за предходната година, а са формирали данъчна загуба за предходната година и /или не са формирали данъчен финансов резултат (нулева величина) за предходната година ;

Пример: 2008г. – Данъчна печалба и 2009г. – Данъчна загуба; 2008г. – данъчна загуба и 2009г. – Данъчна загуба; 2008г.- Данъчна печалба и 2009г. –нулев данъчен финансов резултат; са приемащи или новоучредени дружества след преобразуване (правят тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването)(чл.118).

При преобразуване чрез промяна на правната форма по реда на чл. 264 от ТЗ новоучреденото дружество прави месечни или тримесечни авансови вноски по общия ред на закона въз основа на данъчния финансов резултат на преобразуващото се дружество.

7. Определяне на тримесечните авансови вноски (чл.87)

Тримесечните авансови вноски се определят по следната формула:

АВ тримесечна = ДП х ДС – АВ внесени , където:

АВ тримесечна е тримесечната авансова вноска; ДП е данъчната печалба от началото на годината до края на тримесечието, за което се определя тримесечната авансова вноска;

 ДС е данъчната ставка на корпоративния данък;

 АВ внесени са внесените авансови вноски от началото на годината до края на тримесечието, за което се определя тримесечната авансова вноска.

Тримесечните авансови вноски се определят на база данъчната печалба с натрупване от началото на годината до края на тримесечието, за което се определя авансовата вноска.

Пример: Към 30.06. 2010г. дружество има счетоводен финансов резултат 54370лв. след преобразуването му в увеличение и намаление формира данъчна печалба 65480лв. Авансовата вноска за първото тримесечие е в размер на 2560лв. Тримесечната вноска на дружеството за второто тримесечие е : АВ тримесечна = 65480 х10% -2560 = 3988лв.

8. Определяне на авансовите вноски при едноличните търговци - Чл.43,ал.8 от ЗДДФЛ.

Едноличните търговци правят авансови вноски (месечни или тримесечни) при условията и реда на ЗКПО при данъчна ставка 15%. От 01.01.2010г. доходите на едноличните търговци регистрирани като земеделски производители, от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция са облагаеми и следва да се правят авансови вноски за 2010г. ( пар.13 от ЗИД на ЗДДФЛ и пар.41 от ЗИД на ЗКПО). В случаите по чл.61 от ЗМДТ, при които данъчно задължените лица преминават към облагане по общия ред на ЗДДФЛ патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата по ал.1 и 2 на чл61з. Дължимият, съответно внесеният патентен данък се приспада от годишното данъчно задължение по реда на ЗДДФЛ. При тези случаи едноличните търговци не правят авансови вноски за текущата година по реда на ЗКПО.

9. Намаляване на авансовите вноски (чл.88)

ДЗЛ могат да намаляват авансовите вноски след подаване на декларация по образец за намаляване на авансовите вноски, когато смятат, че те ще надвишат дължимия годишен корпоративен данък. Намалението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията. На основание чл.104 от ДОПК се допуска последващо увеличаване на авансовите вноски след извършено намаление, но не повече от дължимите по закон вноски определени по чл.84 и чл.86. (п-мо 20-21-206/26.09.2009г.).

10. Лихви при намаляване на авансовите вноски над допустимото (чл. 89)

ДЗЛ дължи лихва, когато е намалило по реда на чл.88 дължимите авансови вноски за съответната година и дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 10 на сто дължимите авансови вноски за съответната година. Данъчната основа върху която се изчислява лихвата е разликата между дължимия годишен корпоративен данък и дължимите авансови вноски за годината. Когато сумата от авансовите вноски за годината, определени по реда на чл.86 или 87, е по-малка от дължимия годишен корпоративен данък, данъчната основа е разликата между дължимите авансови вноски изчислени по реда на чл.86 или 87 и намалените авансови вноски по реда на чл.88. Дължима авансова вноска по смисъла на този член е : 1.авансовата вноска, определена по реда на чл.86 или 87- за авансовите вноски преди подаване на декларацията за намаляване на авансовите вноски по реда на чл.88; 2.намалената авансова вноска, определена с декларацията за намаляване на авансовите вноски по реда на чл.88 - за авансовите вноски след подаване на декларацията за намаляване на авансовите вноски по реда на чл.88.

Пример І : Дружество следва да прави месечни авансови вноски за данък върху печалбата. За периода от януари до март включително следва да прави месечни авансови вноски по 1000лв. За периода от април до декември включително следва да прави месечни вноски по 1500лв, като за месец април съгласно корекцията по чл.86, ал.2 дължимата вноска е в размер на 3000лв. За периода от август до декември дружеството е намалило авансовите си вноски от 1500 лв. на 500 лв., като за целта е подало декларация по реда на чл.88 от ЗКПО. Дължимият годишен корпоративен данък върху печалбата е в размер на 18500лв. Месец Дължими ав.вноски по чл.86 Определени ав.вноски по чл.89, ал.4 Ефективно намаление Януари 1000 - Февруари  1000 - Март  1000 - Април  3000 - Май  1500 - Юни  1500 - Юли  1500 - Август   1000 Септември  1000 Октомври  1000 Ноември  1000 Декември  1000 ОБЩО  155000

Определяне на базата за изчисляване на лихвата по чл.89 от ЗКПО 1.Дължимият годишен данък в размер на 18500 лв. надвишава с повече от 10 на сто дължимите авансови вноски, определени по реда на чл.89, ал.4 в размер на 13000лв. 2. Сумата от авансовите вноски за годината, определена по реда на чл.86 е в размер на 18000лв и е по-малка от дължимия годишен корпоративен данък -18500лв. Сумата от авансовите вноски за годината е по-малката величина и тя участва при определяне на данъчната основа ( разликата) за изчисляване на лихвите. 3.Определяне на разликата, върху която се дължи лихва по чл.89, в случая между определените авансови вноски по чл.86 в размер на 18000лв и дължимите авансови вноски по чл.89,ал.4 в размер на 13000лв. Разликата възлиза на 18000- 13000= 5000лв. 4.Разпределение на разликата в съответните месеци, за които е ползвано намалението: -за август ефективното намаление е в размер на 1000лв -съотношението между разликата, върху която се дължи лихва - 5000лв и общата сума на ефективното намаление за целия данъчен период – 5000лв в случая е 5000/5000 -лихвата за август върху разликата се изчислява по формулата: 1000*(5000/5000)*(ОЛП + 10 ПУНКТА към 31.12.2010г.) -за останалите месеци до края на годината лихвата се изчислява по аналогичен с тази за август при спазване на изискванията за сроковете за внасяне на авансовите вноски по чл.90 от ЗКПО.

Пример ІІ: Данните са същите както и в Пример І само дължимият годишен корпоративен данък възлиза на 16000лв. Определяне на базата за изчисляване на лихвата по чл.89 от ЗКПО 1.Дължимият годишен корпоративен данък в размер на 16000лв надвишава с повече от 10 на сто дължимите авансови вноски, определени по реда на чл.89,ал.4 в размер на 13000лв. 2.Определяне на по- ниската величина от действително дължимия годишен корпоративен данък – 16000лв. и определените авансови вноски по чл.86 – 18000лв. По- ниската величина е действително дължимия годишен корпоративен данък – 16000лв. 3.Определяне на разликата върху, която се дължи лихва по чл.89 от ЗКПО, в случая между дължимия годишен корпоративен данък в размер на 16000лв и дължимите авансови вноски по чл.89,ал.4 в размер на 13000лв. Разликата възлиза на 16000- 13000= 3000лв. 4.Разпределяне на разликата в съответните месеци, за които е ползвано намалението: -за август ефективното намаление е в размер на 1000лв. -съотношението между разликата, върху която се дължи лихва – 3000лв. и общата сума на ефективното намаление за целия данъчен период – 5000лв, в случая е 3000/5000лв. -лихвата за август се изчислява по формулата: 1000*(3000/5000)*(ОЛП + 10 пункта към 31.12.2010г.) -за останалите месеци до края на годината лихвата се изчислява по аналогичен начин с тази на август при спазване на изискванията на сроковете на внасяне на авансовите вноски по чл.90 от ЗКПО

11. Внасяне на авансовите вноски (чл. 90)

Месечните авансови вноски са внасят до 15-о число на месеца, за който се отнасят. Тримесечните авансови вноски се внасят до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят. За ІV –то тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

 12. Преотстъпване на авансовите вноски (чл. 91).

 На данъчно задължените лица на които се преотстъпва корпоративния данък се преотстъпват и авансовите вноски съобразно размера на преотстъпения данък по чл.178;чл.181,чл.184; чл.187. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративния данък за земеделските производители не се допуска за 2010г. до датата на положителното решение на Европейската комисия. (пар.41 от ЗИД на ЗКПО). Премахнато е от 01.01.2007г. декларирането на размера на подлежащи на преотстъпване авансови вноски във връзка с преотстъпване на корпоративния данък.

13. Приспадане на надвнесения корпоративен данък (чл.94)

 Надвнесеният корпоративен данък може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за същия данък, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която корпоративния данък надвнесен.

Пример: Дължимите авансови вноски за 2010г. могат да се приспадат от надвнесените авансови и годишни вноски за корпоративния данък към 31.12.2009г. Приспадането на надвнесения корпоративен данък се декларира в годишната данъчна декларация по чл.92 на ред.26.1 и декларацията по чл.50 на ред 17.1.

С П Р А В К А

 За дължимите авансови вноски за корпоративен данък по чл.86 от ЗКПО

І. Дължими авансови вноски за корпоративен данък за периода 01.01.2010г. до 31.03.2010г.

1. Облагаема печалба за 2008г. - загуба / 53 250 /лв.

2. Коефициент на корекция публикуван в ЗДБ - 1,0

3.Сума на облагаемата печалба коригирана с коефициента - (т. 3 = т. 1 х т. 2) - …………. лв. -

4. Дължим корпоративен данък за месеца - ....……… лв. ДП х К АВ месечна ------------- х ДС, ( т. 3 х 10%) : 12) 12 (т.3 х 15%) – за ЕТ където: ДП е декларираната данъчна печалба за годината преди предходната година ( при определяне на месечните авансови вноски за периода от 1 януари до 31 март), или декларираната данъчна печалба за предходната година (при определяне на месечните авансови вноски за периода от 1 април до 31 декември);К е коефициентът, отразяващ промените в икономическите условия за текущата година, утвърден със закона за държавния бюджет на Р България за съответната година; ДС е данъчната ставка на корпоративния данък. ІІ. Дължими авансови вноски за корпоративен данък за периода 01.04.2010г. до 31.12.2010г. 1. Облагаема печалба за 2009г. - 65 430 лв. 2. Коефициент на корекция публикуван в ЗДБ - 1,0 3.Сума на облагаемата печалба коригирана с коефициента (т. 3 = т. 1 х т. 2) - 65430 лв. 4. Дължим корпоративен данък за месеца - 545,25 лв (т. 3 х 10%) : 12 (65430 х 10 % ) 12

ІІІ. Определяне на месечната вноска за м.април – 2181 лв. 1. Печалбата за 2009г е по- голяма от печалбата за 2008г. ( чл.86,ал.2) - А = 3 х (АВ2 – АВ1) А = 3 х (545,25 – 0 ) = 1635,75лв. където: А е сумата на увеличението; АВ1 е месечната авансова вноска за периода от 1 януари до 31 март; АВ2 е месечната авансова вноска за периода от 1 април до 31 декември) - 2. Печалбата за 2009г. е по-малка от печалбата за 2008г. (чл.86,ал.3) Б = 3 х ( АВ1 – АВ2) където: Б е сумата на намалението; АВ1 е месечната авансова вноска за периода от 1 януари до 31 март; АВ 2 е месечната авансова вноска за периода от 1 април до 31 декември;

­­­ІІІ. Дължими авансови вноски за корпоративен данък.

Месец Дължима вноска направена вноска Размер на вноската прихваната по чл.94 Разлика (к2-к3-к4) 1 2 3 4 5 Януари -0- Февруари -0- Март -0- Април 2181 ( 545,25+1635,75) 2181 -0- Май 545,25 166,25 379 -0- Юни 545,25 545,25 Юли 545,25 545,25 Август 545,25 545,25 Септември 545,25 545,25 Октомври 545,25 545,25 Ноември 545,25 545,25 Декември 545,25 545,25 Общо 6543 3983 2560

На основанвие чл. 88.(1) Данъчно задължените лица могат да подават декларация по образец за намаляване на авансовите вноски, когато смятат, че ще надвишат дължимия годишен корпоративен данък. ( 2) Намалението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията. Подадена декларация по чл.88 № ................ дата............................. намалена вноската от .................... на ......................... На основание чл. 94

Надвнесеният корпоративен данък може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за същия данък, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която корпоративния данък е надвнесен. Надвнесен данък от 2009г в размер 2560 лв. Приспада се от дължимите авансови и годишни вноски от 01.04.2010г.

Търси в документи