Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
15-05-2010 18:32
Нови регламенти за координация на системите за социална сигурност в ЕС

От 01.05.2010 г. влизат в сила нови регламенти за координация на системите за социална сигурност в ЕС

От 01.05.2010 г. се прилагат нови регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки на Европейския съюз /ЕС/ - Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и регламент за неговото прилагане (Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета).

Националната агенция за приходите е компетентна да определя приложимото осигурително законодателство по според Дял II от Регламент 883/2004.

Предназначението на Регламент 883/2004 и Регламент 987/2009 е да се гарантира и стимулира свободното движение на гражданите на държавите–членки, така както е предвидено с първичните източници на правото на ЕС.

С Регламент 883/2004 и Регламент 987/2009 се въвежда модернизиране и опростяване на правилата за координация на системите за социална сигурност, утвърждаване на принципа за само едно приложимо законодателство, временно прилагане на осигурително законодателство, засилване ролята на административното сътрудничество и поетапно преминаване към електронен обмен на данни между институциите с оглед гарантиране правата на гражданите на ЕС за които се прилагат регламентите.

Регламент 883/2004 и Регламент 987/2009 се прилагат на територията на всички държави–членки на ЕС. До съответните изменения в Споразумението за Европейското икономическо пространство и Споразумението с Конфедерация Швейцария относно свободното движение държавите–членки продължават да прилагат Регламент 1408/71 и Регламент 574/72 с Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Швейцария

Основното следствие от определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент 883/2004 е, че се определя държавата–членка, в която се дължат задължителните осигурителни вноски, съгласно законодателството на тази държава, включително за дейностите и доходите от други държави–членки.

Основните случаи, в които се удостоверява определяне на приложимо законодателство са:

-          заето лице в България, командировано на територията на друга държава-членка от работодателя му,

-          самостоятелно заето лице в България, което отива да упражнява подобна дейност на територията на друга държава-членка;

-          заето лице, осъществяващо дейност в две или повече държави-членки;

-          самостоятелно заето лице, осъществяващо дейност в две или повече държави-членки;

-          лице, което извършва дейност като заето лице и като самостоятелно заето лице в различни държави-членки

Новост е въведеното с Регламент 987/2009 изискване според което работодателя / самостоятелно заетото лице е длъжно да уведоми НАП, по възможност предварително, в случаите, когато е необходимо да се определи приложимо законодателство.

Търси в документи