Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
11-01-2010 14:11
ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ДВ, БР.95/01.12.2009 г.

1. От 01.01.2010 г. се ограничава обхвата на непризнатите приходи за данъчни цели. Вече няма да се намаля резултата с приходи възникнали по повод на непризнати за данъчни цели разходи, до размера на непризнатите разходи, по отношение на следните разходи:

1.1. разходи, несвързани с дейността;

1.2. разходи, които не са документално обосновани по смисъла на закона;

1.3. разходи за начислени глоби, конфискации и други санкции за нарушаване на нормативни актове, лихвите за просрочие на публични държавни или общински задължения;

1.4. разходи за дарения, извън посочените в чл.31;

1.5. разходи за работна заплата в държавните дружества с над 50 на 100 държавно или общинско участие, превишаващи определените с нормативни актове средства;

1.6. разходи, които представляват скрито разпределение а печалбата; (чл.27)

2. От 01.01.2010 г. за данъчни цели се признават разходи за дарения в размер до 50 % от счетоводната печалба и когато разходите за дарения са направени в полза на Център „Фонд за асистирана репродукция” и Център „Фонд за трансплантация”. (чл.31)

3. От 01.01.2009 г. е въведена нова постоянна разлика при преобразуване на финансовия резултат, а именно за данъчни цели не се признават счетоводните приходи и разходи, печалби и загуби, отчетени от контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие в резултат на прилагане на метода на пропорционална консолидация, когато съвместно контролираното предприятие е данъчно задължено лице. (чл.32а)

4. От 01.01.2010 г. са въведени нови суми, които участват в определянето на данъчния финансов резултат.

4.1. При определяне на данъчния финансов резултат на акционери или съдружници, счетоводният им финансов резултат се намалява с разпределените дивиденти от местни юридически лица или от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава членка или на държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, когато инвестицията се отчита по метода на собствения капитал. При финансовите институции намалението е през годината на признаване на разпределените дивиденти във финансовия отчет на инвеститора, а при лицата, които не са финансови институции намалението е в годината на отписвана на съответната инвестиция. Намалението не се прилага при разпределение на печалби, които са реализирани преди придобиване на инвестицията, дивиденти разпределени от лицензирани дружества със специална инвестиционна цел по ЗДСИЦ, дивиденти, представляващи скрито разпределение на печалбата. Тази разпоредба влиза в сила от 01.01.2009 г.

4.2. При определяне на финансовия резултат на място на стопанска дейност счетоводният му финансов резултат се увеличава с печалбата и се намалява със загубата от прехвърляне на мястото на стопанска дейност. Печалбата и загубата се определя като разлика между продажната цена на мястото на стопанска дейност и счетоводната стойност на активите, намалена със счетоводната стойност на пасивите на мястото на стопанска дейност към датата на прехвърляне. Този ред не се прилага, когато печалбата или загубата от прехвърлянето е участвала при формирането на счетоводния финансов резултат на мястото на стопанска дейност. (чл.47а, чл.47б)

5. От 01.01.2010 г. с годишната данъчна декларация се подава не годишния финансов отчет по Закона за счетоводството, а годишния отчет за дейността по Закона за статистиката. Годишен отчет за дейността могат да не подават лицата, които не са извършвали дейност през годината и не са отчитали приходи и разходи за годината, съгласно счетоводното законодателство. (чл.92)

6. В закона е уточнено, че когато приходи и разходи от последващи оценки на финансови активи и пасиви на финансови институции не са били признати за данъчни цели през предходен период те се признават по общия ред. До промяната такива приходи и разходи можеха да се признават от финансовите институции само в годината на счетоводното им отчитане. Тази разпоредба влиза в сила от 01.01.2009 г. (чл.96)

7. В закона е определен последният данъчен период за неперсонифицирано дружество и осигурителна каса, а именно времето от 01.01. на годината, в която е извършено прекратяването до датата на прекратяване. Данъчната декларация за последния данъчен период се подава на датата на прекратяването. Данъкът се внася до същата дата. (чл.161, чл.162, чл.163)

8. От 01.01.2010 г. когато последния ден от последния данъчен период е преди 31.03. и корпоративният данък за предходната година не е внесен данъчно задълженото лице внася дължимия данък за предходната година до последния ден от последния данъчен период. (чл.163)

9. От 01.01.2010 г. се отменя преотстъпването на корпоративния данък на ДП „Ръководство на въздушното движение” (чл.180)

10. От 01.01.2010 г. се променя режима на преотстъпване на корпоративния данък на земеделски производители. Преотстъпеният данък следва да се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейността, а не както до промяната в данъчни дълготрайни материални и нематериални активи. Активите трябва да са придобити при пазарни условия, дейността за която се преотстъпва данъка трябва да продължи да се осъществява за период поне три години след годината на преотстъпването, преотстъпения данък не трябва да надвишава 50 % от стойността на активите, в които е инвестиран. Преотстъпването не е допустимо, когато се инвестира в сгради и техника, които заместват съществуващата, както и когато лицето е получило други държавни помощи. Това облекчение не се предоставя на предприятия в затруднение. (чл.179, чл.182, чл.189б)

11. От 01.01.2010 г. се отменя данъчното облекчение за данъчно задължени лица, които инвестират над 10 млн. лв. годишно и отговарят на определени условия за данъчната им печалба от дейност в селското стопанство, преработвателната промишленост, производството, високите технологии и инфраструктурата. (чл.189а)

12. В закона е уточнено, че изключението от прилагането на режима на облагане с данък при източника за чуждестранни юридически лица, които са местни лица за данъчни цели на друга държава членка или на държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство не се прилага при скрито разпределение на печалбата.

13. От 01.01.2010 г. се въвежда механизъм по който чуждестранно юридическо лице, което е местно за данъчни цели на друга държава членка или на държава, страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство има право да избере преизчисляване на данъка при източника за доходите по чл.12, ал.2,3,5,8. Преизчисленият данък е равен на корпоративния данък, който би бил дължим за тези доходи ако те бяха реализирани от местно юридическо лице. Изборът за преизчисляване се упражнява чрез подаване на годишна данъчна декларация по образец. Това право не се прилага за лица, които не са местни за данъчни цели на друга държава членка и държавата на която са местни няма подписана СИДДО с България или в подписаната такава няма предвиден механизъм за обмен на информация или сътрудничество. (чл.202а)

14. От 01.01.2010 г. данъчно задължените лица за данък върху хазартната дейност са задължени да подават годишен отчет за дейността до 31.03. на следващата година в ТД НАП, където са регистрирани. (чл.219)

15. От 01.01.2010 г. данъчната ставка за данъка върху хазартната дейност за тото и лото, залагане върху резултати от спортни състезания и случайни събития се променя от 10% на 15%. (чл.223)

16. От 01.01.2010 г. приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта се облагат с алтернативен данък върху стойността им в размер на 12% вместо 10%. (чл.226)

17. От 01.01.2010 г. данъчната ставка за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено се променя от 12% на 15%. (чл.230)

18. От 01.01.2010 г. данъчната ставка за данъка върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е увеличената цена на телефонна или друга телекомуникационна връзка се променя от 12% на 15%. (чл.238)

19. От 01.01.2010 г. размерът на данъка върху хазартната дейност се променя както следва:

19.1. За игрален автомат, съответно място на него от 300 лв. на 500 лв. на тримесечие.

19.2. За съоръжения за залагане на надбягвания с кучета или коне от 300 лв. на 500 лв. на тримесечие.

19.3. За рулетка от 18,000 лв. на 22,000 лв. на маса на тримесечие.

19.4. За друго игрално съоръжени в казино от 3,000 лв. на 5,000 лв. на тримесечие. (чл.245)

20. От 01.01.2010 г. лицата заплащащи данък върху хазартната дейност изпращат копие от платежното нареждане само до НАП, а не и до контролния орган по хазарта. (чл.247)

21. От 01.01.2010 г. бюджетните предприятия, когато подлежат на облагане с данък върху приходите, с годишната данъчна декларация трябва да подадат и годишен отчет за дейността. (чл.252)

22. От 01.01.2010 г. данъчно задължените лица, които се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби, с годишната данъчна декларация трябва да подадат и годишен отчет за дейността. (чл.259)

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

23. Разпоредбите по отношение на подаване на годишните отчети за дейността вместо годишните финансови отчети се прилагат и по отношение на отчетите за 2009 г.

______________________________________________________________________________________________

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ДВ, БР.95/01.12.2009 г.

1. От 01.01.2010 г. доходите придобити през годината от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот са необлагаеми само ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 3 години. До промяната тези доходи бяха необлагаеми независимо то датата на придобиване на имота. (чл.13)

2. От 01.01.2010 г. получените акции и дялове за направени непарични вноски в търговско дружество вече се смятат за доход. Към датата на придобиване на тези акциите и дялове не се определя данък. (чл.13)

3. От 01.01.2010 г. доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски производители и тютюнопроизводители, включително извършващи дейност като еднолични търговци за производство на непреработена растителна и животинска продукция са облагаеми доходи. Облагаемия доход на физическите лица, които не са търговци се определя като придобития доход се намаля със 60% с изключение на доходите от производство на декоративна растителност. (чл.13, чл.29)

4. От 01.01.2010 г. сумата на годишните данъчни основи се намалява с направените през годината дарения до 50 % и когато дарението е в полза на Център „Фонд за асистирана репродукция” и/или Център „Фонд за трансплантации” (чл.22), а не само в полза на Център „Фонд за лечение на деца” (чл.22)

5. От 01.01.2010 г. се премахва данъчното облекчение за млади семейства, а именно намаляването на данъчните основи с лихвените плащания върху първите 100,000 лв. от ипотечен кредит. С ДВ бр. 99 от 2009 г. данъчното облекчение за млади семейства може да се използва от тях след като са изпълнени условията в закона.(чл.22а) Промени в реда за ползване на данъчното облекчение за младо семейство. След 01.01.2010 г. не е необходимо да се представят копие от свидетелството за граждански брак, справка за имотното състояние, договора за ипотечен кредит и погасителен план заверен от банката, а тези обстоятелства се декларират от лицето в годишната данъчна декларация. Вместо документи, удостоверяващи направените вноски се представя документ, издаден от банката, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100,000 лв. от главницата. Вече е необходимо и представяне на писмена декларация от съпруга/съпругата, че няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година. (чл.22а, чл.23)

6. От 01.01.2010 г. Самоосигуряващите се лица, придобили доходи от трудови правоотношения, независимо от основанието за възникването им със дружество в което са съдружници или акционери притежаващи над 5% от капитала или с кооперация в която членуват формират данъчна основа по реда за формиране на данъчна основа за доходи по трудови правоотношения, като намалят облагаемия си доход и осигурителните вноски, които са задължени да правят за данъчната година за своя сметка по реда на КСО и на ЗЗО. По този ред се определя и месечната данъчна основа на тези лица. Тези доходи не се включват от работодателя при определяне на годишната данъчна основа и годишния данък по трудови правоотношения. (чл.25, чл.42, чл.49)

7. От 01.01.2010 г. се въвежда нова категория данъчно задължено лице, а именно морско лице. Морско лице е физическо лице, заемащо длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава – членка на Европейския съюз, притежаващо свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка. Годишната данъчна основа на тези лица е равна на 10 % от данъчна основа формирана по реда за формиране на данъчна основа за доходи по трудови правоотношения. Данъчната ставка за определяне месечно на авансовия данък на морско лице е 1% (чл. 25, чл. 42, § 1)

8. От 01.01.2010 г. в облагаемия доход на едноличните търговци, регистрирани като земеделски производители или тютюнопроизводители се включва счетоводният финансов резултат от производство на непреработена растителна и животинска продукция. Данъкът върху годишната данъчна основа от дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция се преотстъпва в размер до 60% при условията за преотстъпване на корпоративен данък по чл.189б от ЗКПО. Преотстъпването не може да се ползва от лице, което е предприятие в затруднение. (чл.26, чл.48)

9. От 01.01.2010 г. се променя начина за определяне на цената на придобиване на акции и дялове от търговско дружество в резултат на апорт. Цената на придобиване вече е равна на документално доказаната цена на придобиване на имуществото предмет на непаричната вноска, с изключение на случаите, когато предмет на непаричната вноска е имущество, доходите от продажбата или замяната на което са необлагаеми по смисъла на чл.13,ал.1, към датата на вписване на непаричната вноска. Във втория случай цената на придобиване на акциите или дяловете е вписаната в устава или дружествения договор стойност. (чл.33)

10. От 01.01.2010 г. е въведен механизъм за преизчисляване на окончателния данък за доходите по чл.37 на чуждестранни лица. Право на избор за прилагането на този механизъм имат чуждестранни лица, които са местни лица за целите на данъчното облагане на страна членка на Европейския съюз или на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. Преизчисленият данък е равен на данъка, който би бил дължим за доходите в случай, че те са придобито от местно физическо лице. Правото на избор на преизчисляване се упражнява с годишна данъчна декларация. (чл.37а)

11. От 01.01.2010 г. при определяне на месечната данъчна основа на лицата получаващи доходи по трудови правоотношения от обагаемия доход се намаляват освен задължителните осигурителни вноски, удържани от работодателя по КСО и ЗЗО и вноските за задължително осигуряване в чужбина. (чл.42)

12. От 01.01.2009 г. лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон заедно с годишната данъчна декларация вместо годишен финансов отчет представят годишен отчет за дейността по Закона за статистиката. Годишен отчет за дейността не се представя от лица, които не са извършвали дейност през данъчната година и нямат приходи и разходи през годината. (чл.51)

13. От 01.01.2010 г. физическите лица, които към 31.12. имат повече от един работодател подават годишна данъчна декларация. (чл.52)

14. От 01.01.2010 г. по искане на чуждестранно лице удостоверението за внесен данък се издава по отделно за доходите по чл.8, освен ако доходът е реализиран чрез определена база. (чл.58)

15. От 01.01.2010 г. при прекратяване с ликвидация или обявяване в несъстоятелност на предприятие справката за изплатени суми на физически лица се представя в сроковете и по реда за подаване на данъчна декларация по чл.162 от ЗКПО. (чл.73)

16. Промени по отношение на декларирането на заемите. От 01.01.2010 г. на деклариране с годишната данъчна декларация подлежат заемите както следва:

16.1. Заемодателите декларират

– непогасената част от предоставените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10,000 лв.

- непогасените към края на данъчната година остатъци от предоставените през същата и през предходните 5 данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40,000 лв.

16.2. Заемополучателите декларират:

- непогасената част от получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10,000 лв., с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции.

- непогасените към края на данъчната година остатъци от получени през същата или през предходните 5 данъчни години парични заеми, с изключение на получените кредити предоставени от кредитни институции, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40,000 лв.

Въведена е санкция за лицата, които са задължени, но не декларират или невярно декларират информация по отношение на заемите в размер 10 % от недекларираните суми. При повторно нарушение глобата е 15 % от недекларираните суми.

Заемите се декларират и с годишната данъчна декларация за 2009 г.

17. От 01.01.2010 г. задължително подават данъчна декларация и лица, които получават доходи за полагане на личен труд като член-кооператори, съдружници или акционери притежаващи повече то 5% от капитала в кооперацията или дружеството. Тези доходи по-принцип са приравнени на трудови правоотношения, но от 01.01.2010 г. не подлежат на включване в годишната данъчна основа, изчислявана от основния работодател. Спорно е дали лице, получавало само такива доходи и доходи от трудови правоотношения през 2009 г. е задължено да подава годишна данъчна декларация за 2009 г., но по-добре е да подаде.

Търси в документи