Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
12-01-2010 14:12
ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ДВ, 95/01.12.2009 г., в сила от 01.01.2010

1.Въведена е нова хипотеза за данъчно задължено лице, а именно данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС е данъчно задължено за всички получени услуги. Уточнено е, че данъчно задължено лице, което извършва и/или освободени доставки или дейности извън рамките на независимата си икономическа дейност е данъчно задължено лице за всички услуги, които получава. Както ще стане ясно по-долу мястото на изпълнение при доставки на услуги зависи от това дали получателят е данъчно задължено лице или не, затова за да няма съмнения в какво свое качество получателят получава съответната услуга в чл. 3 е уредно, че посочените получатели са данъчно задължени за всички услуги, които получават. (чл.3)

2. Допълнена е разпоредбата, която изключва предоставянето на работно и униформено облекло от работодателя на работниците и служителите от приравняването към възмездна доставка. От 01.01.2010 г. предоставянето на лични предпазни средства на работниците също няма да се смята за възмедна доставка на стоки по смисъла на закона и да налага начисляване на ДДС. За личните предпазни средства, раздавани на работниците ще се ползва данъчен кредит. На практика такъв винаги се е ползвал. (чл.6, чл.70)

3. Изцяло нова е уредбата на определянето на мястото на изпълнение при доставката на услуги. Поради значителните промени ще разгледаме направо новия ред. От 01.01.2010 г. основен признак за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуги е качеството на получателя, дали той е данъчно незадължено, респективно данъчно задължено лице.

3.1. Когато получателят е данъчно незадължено лице мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установил своята икономическа дейност. От този принцип има няколко общи изключения и няколко специфични такива в зависимост от това, къде е установен получателят.

3.1.1. Общи изключения от принципа по т.3.1.

- Мястото, където се намира недвижимия имот, когато услугата е свързана с недвижим имот;

- Мястото, където се извършва пътническия транспорт, пропорционално на пробега;

-Мястото, където фактически се извършва услугата, при услуги, свързани с културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни и други подобни мероприятия; услуги, свързани с транспортна обработка на стоки; услуги по оценка, експертиза и работа по движима вещ;

- Мястото, където услугите се извършват физически при доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги;

- Територията на държавата членка, където транспортът започва при транспорт на стоки в рамките на Общността;

- Мястото, където се осъществява транспорта, пропорционално на пробега, при транспорт на стоки извън Общността;

- Мястото, където превозните средства фактически се предават на разположение на получателя при услуги по краткосрочно отдаване под наем на превозни средства;

- Мястото на изпълнение при доставка на услуга, оказвана от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице е мястото, където е основната доставка, във връзка с която е оказано посредничестовото.

3.1.2. Специфични изключения от принципа по т.3.1. за данъчно незадължени лица, установени в страната, когато доставчикът е данъчнозадължено лице, установено извън територията на Общността:

- Територията на страната при електронни, съобщителни услуги, и услуги по разпространение на радио и телевизия, когато услугата ефективно се ползва на територията на страната;

- Територията на страната, при услуги, извършвани по електронен път;

3.1.3. Специфични изключения от принципа по т.3.1. за данъчно незадължени лица, които са установени извън територията на общността: Мястото, къдетото получателят е установен при:

- Предоставяне или прехвърляне на права върху патент, лицензия, авторско право, търговска марка, ноу хау или друго подобно право на интелектуалната или индустриалната собственост, както и прехвърляне на право върху програмен продукт, различен от стандартен софтуеър;

- Рекламни услуги;

- Услуги, извършвани от консултанти, инженери, счетоводители, юристи и други подобни;

- Обработка на данни или предоставяне на информация;

- Банкови, финансови, осигурителни и застрахователни услуги с изкл. На отдаване на сейфове под наем;

- Осигуряване на персонал;

- Отдаване под наем на движими вещо, с изкл. на превозни средства;

- Електронни, съобщителни услуги;

- Услуги по разпространение на радио и телевизия;

- Услуги, извършвани по електроенен път;

- Услуги по осигуряване на достъп, транспорт или пренос по разпределителни системи на природен газ или на ел. енергия;

- Поемане на задължения по неизвършване на действия или неупражняване на права по горните услуги по т.3.1.3.;

- Посреднически услуги, извършвани от лице, действащо от името и за сметка на друго лице, във връзка с горните услуги по т.3.1.3.;

3.2 Когато получателят е данъчно задължено лице мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където получателят е установил своята независима икономическа дейност. В случай, че услугите се позлват за задоволяване на лични нужди на получателя или на негови работници и служители мястото на изпълнение е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност.

Изключения:

- Мястото, където се намира недвижимия имот, когато услугата е свързана с недвижим имот;

- Мястото, където се извършва пътническия транспорт, пропорционално на пробега;

-Мястото, където фактически се извършва услугата, при услуги, свързани с културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни и други подобни мероприятия;

- Мястото, където услугите се извършват физически при доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги;

- Мястото, където превозните средства фактически се предават на разположение на получателя при услуги по краткосрочно отдаване под наем на превозни средства.

3.3. За целите на закона спедиторските, пощенските и куриерските услуги, различни от универсалните пощенски услуги се приравняват на услуги по транспорт на стоки;

3.4. Когато спедитор действа при условията на спедиционен договор и оказва спедиторска услуга във връзка с доставка на услуги по транспорт на стоки не се прилага реда за доставки, извършвани от лице, действащо от свое име и за чужда сметка ( чл.127 от Закона). (чл.21, чл.22, чл.23, чл.24)

4. Променя се реда за възникване на данъчно събитие при доставка с непрекъснато изпълнение. От 01.01.2010 г. при доставки с непрекъснато изпълнение, с продължителност за период по дълъг от една година, за които не е налице дължимост на плащане за период по-дълъг от една година, се счита, че данъчното събитие настъпва в края на всяка календарна година. Данъчната основа се определя пропорционално на броя на месеците, включени в съответната календарна година, спрямо общия брой на месеците за изпълнение на доставката. (чл.25)

5. Изменения в реда за облагане с нулева ставка на доставки, свързани с международен транспорт:

5.1. Облагаеми с нулева ставка са доставки по снабдяване и обработката на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове, до промяната изискването беше авиационния оператор да извършва международен рейс за да бъдат доставките обглагаеми с нулева ставка.

5.2. След 01.01.2010 г. облагаема доставка с нулева ставка е и снабдяването на плавателни съдове, извършващи крайбрежен риболов, с изключение на сабдяването им с провизии.

5.3. След 01.01.2010 г. отдаването под наем и обработката на подвижен железопътен състав за извършване на международен транспорт вече не е облагаема доставка с нулева ставка.

5.4. След 01.01.2010 г. отдаването под наем и обработката на малки плавателни съдове за извършване на международен транспорт, както и обработката на пътници или стоки вече не е облагаема доставка с нулева ставка, ако се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди. ( чл.31)

6. От 01.01.2010 г. Процесуалното прдставителство на физически лица вече не е осовбодена оставка. ( чл.44)

7.1 Определя се стойностен праг от 30 лв. за освобождаване от данък при внос, в рамките на разрешения безмите внос. Действащата до промяната разпоредба беше, че се освобождават международни пощенски пратки или други пратки или се внасят стоки с незначителна стойност по смисъла на митническото законодателство;

7.2. Въвежда още една категория освободени от данък стоки при внос, а именно: малки пратки от стоки с нетърговски характер, изпратени от трета страна или територия от физическо лице на друго физическо лице в страната, без последното да заплаща за тях на обща стойност до 45 евро. ( чл.58)

8. От 01.01.2010 г. правото на данъчен кредит може да се упражни за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие или през следващите 12 данъчни периода, вместо следващите три, както е до промяната. ( чл.72, чл.124)

9. Променен е режимът на облагане на доставки от получателя. Режимът до промяната е, че данъкът е изискуем от получателя, когато доставчикът не е регистриран по ЗДДС и не е установен на територията на страната. От 01.01.2010 г. данъкът е изискуем от получателя, когато доставичкът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната, доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема. По отношение на доставките на стоки, за които данъкът е изискуем от получателя няма промяна. По отношение на доставките на услуги, данъкът е изискуем от получателя, когато той е данъчно задължено лице. (чл.82).

10. Отменен е редът за внасяне на данък от нерегистрирано лице при получаване на услуги, тъй като с въведения режим на облагане на услугите получателите трябва да бъдат регистрирани преди да получат услугите. ( чл.91).

11. Съществена промяна има в реда за приспадане на данък за възстановяване. От 01.01.2010 г. данъкът за възстановяване се приспада от данъка за внасяне през следващите два, а не през следващите три данъчни периода. Ако след изтичането на двумесечният срок има остатък от данъка за възстановяване органът по приходите прихваща този остатък с други задължения събирани от НАП или го възстановява в 30-дневен срок от подаването на последната справка-декларация, до промяната срокът за възстановяване е 45 дни. Данъкът за възстановяване, невъзстановен без основание или поради отпаднало основание се възстановява със законната лихва вече независимо от разпоредбата на чл.92, ал.8, т.е. ако ДРА, с който не се признава право на данъчен кредит бъде отменен, лихви ще се дължат от 30-ия ден от изтичането на последния данъчен период, а не от датата, на която е трябвало да бъде издаден ревизионния акт. (чл.92)

12. До 01.01.2010 г. лице на което приходната администрация е прекратила или отказала регистрация на основание чл.176 от закона не може да се регистрира по ЗДДС до отпадането на основанията за отказа или дерегистрацията или до изтичане на 24 месеца от тези събития. След 01.01.2010 г. се предоставя на приходната администрация да реши дали да регистрира такова лице. (чл.96)

13. Създаден е ред за регистрация по ЗДДС на данъчно задължени лица, които получават услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя. На регистрация подлежи и данъчно задължено лице, установено на територията на страната, което предоставя услуги на данъчно задължени лица с място на изпълнение на територията на друга държава членка. Заявление за регистрация трябва да се подаде не по късно от 7 дни преди датата на която данъкът за доставката става изискуем. Лице, което е регистрирано по този ред няма право на данъчен кредит. Лице регистрирано по този ред може да подаде заявление за дерегистрация по избор по всяко време, когато не са налице основания за задължителна дерегистрация. (чл.70, чл.97а, чл.108)

14. От 01.01.2010 г. се създава задължение за посочване на електронен адрес при регистрация по ЗДДС, освен ако такъв не е посочен пред Агенцията по вписванията, както и задължение за уведомяване на приходната администрация в 7-дневен срок от промяната на електронния адрес. (чл.101)

15. При дерегистрация на едно лице по инициатива на орган по приходите и последваща регистрация в рамките на един данъчен период вече няма да се приема, че на датата на дерегистрацията лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и/или услуги. Регистрираното лице има право на данъчен кредит за закупените след дерегистрацията стоки, които са налични на датата на повторната регистрация, като подаде регистрационен опис по общия ред. (чл.76, чл.111)

16. От 01.01.2010 г. не е задължително фактурите да съдържат име и фамилия на съставителя. (чл.114)

17. От 01.01.2010 г. в протоколите се посочва основанието за неначисляванена данък. (чл.117)

18. От 01.01.2010 г. фискалните устройства трябва задължително да имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка с НАП. Конкретните правила трябва да бъдат уредени в наредба на МФ. (чл.118)

19. От 01.01.2010 г. VIES декларация се подава и от регистрирано лице, което е извършило доставки на услуги с получатели данъчно задължени лица с място на изпълнение на територията на друга държава членка. (чл.125)

20. От 01.01.2010 г. се облекчава реда за регистрация по ЗДДС на някои категории чуждестранни лица. Когато чуждестранното лице е установено в друга държава членка или трета страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ регистрацията се извършва по общия ред. Чуждестранното лице може, а не е длъжно да посочи акредитиран представител, като ако направи това акредитирания представител не отговаря солидарно и неограничено за задълженията на лицето. Органът по приходите може да регистрира по своя инициатива чуждестранно лице и без то да е посочило акредитиран представител. Когато чуждестранно лице не определи нов акредитиран представител в 14 дневен срок от настъпването на обстоятелства, които водят до невъзможност на акредитирания представител да изпълнява задълженията си органът по приходите може, а не е длъжен както до промяната да дерегистрира чуждестранното лице. (чл.133, чл.134, чл.135)

21. От 01.01.2010 г. разпоредбите на главата за облагане на маржа на цената се прилагат и при доставки, извършвани на дилър на стоки доставени му и от регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка, освободени от данък съгласно законодателството на съответната държава на аналогични на чл.50 от закона основания, а по отношение на стоки, доставени му от данъчно задължено лице, което не е регистрирано по този закон или не е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, разпоредбите на главата за облагане на маржа на цената се прилагат когато стоките, предмет на доставката са дълготрайни активи по смисъла на съответното счетоводно законодателство. (чл.143)

22. От 01.01.2010 г. отпада ограничението ползваният от дилъра данъчен кредит за годината да не превишава общия размер на начисления от дилъра данък. (чл.147)

23. От 01.01.2010 г. отпада ограничението данъчната основа на доставките извършвани от дилър да не може да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от данъчната основа при внос. (чл.151)

24. От 01.01.2010 г. облагаеми с нулева ставка са доставки на стоки и услуги, с място на изпълнение на територията на страната по които получател са институциите на Европейските общности вече само ако са на стойност над 400 лв. (чл.173)

25. От 01.01.2010 г. се създават нови основания за отказване на регистрация или за прекратяване регистрацията по ЗДДС:

25.1. при публични задължения, събирани от НАП, общата стойност на които надхвърля нетната стойност на активите. ( До промяната само данъчните задължения се съпоставяха с нетната стойност на активите);

25.2. не е посочен електронен адрес за период по дълъг от 3 месеца от възникване на задължението за уведомяване. (чл.176)

26. От 01.01.2010 г. компетентият оргна по приходите може, а не е длъжен да откаже или да пректати регистрация по ЗДДС на лице, което не е представило обезпечение в предвидените от закона случаи. (чл.176а)

27. От 01.01.2010 г. се променят размерите на административните наказания:

27.1. При неиздаване на фискална касова бележка имуществената санкция за юридическите лица и едноличнит търговци се променя от 200 до 10,000 лв. на от 500 до 2,000 лв. При повторно нарушение глобата за физическите лица се променя от 500 до 2,500 лв. на от 200 до 1,000 лв., а имуществената санкция за юридическите лица се променя от 500 до 20,000 лв. на от 1,000 до 4,000 лв.

27.2. Лице, което наруши правилата за регистриране и отчитане на касовите апарати или не изпълни изискванията за дистанционна връзка с НАП се наказва с глоба за физическите лица, които не са търговци в размер от 300 до 1,000 лв. или с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 3,000 до 10,000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи се прилагат санкциите за неиздаване на касова бележка. При повторно нарушение глобата за физическите лица е от 600 до 2,000 лв., а имуществената санкция за юридическите лица и едноличните търговци е от 6,000 до 20,000 лв.

27.3. От 01.01.2010 г. принудителна административна мярка запечатване на обект до 1 месец се прилага и на лице, което не спазва реда за подаване на данни по дистанционна връзка с НАП.

27.4. От 01.01.2010 г. при повторно нарушение не се разрешава отпечатване на обекта преди изтичане на един месец от запечатването му. (чл.185, чл.186, чл.187)

28. От 01.01.2010 г. при определяне броя на местата за сядане на леките автомобили се вземат предвид само седалките монтирани от производителя. (§ 1)

Преходни и заключителни разпоредби:

1. Правото на данъчне кредит възникнало до 31.12.2009 г., което не е упражнено, и за което не са изтекли трите данъчни периоди може да бъде упражнено в някой от дванадесетте данъчни периода, следващи периода през който е възникнало.

2. Когато е получено авансово плащане до 31.12.2009 г. за доставка за която е променен режима на облагане и за която данъчното събитие възниква след тази дата доставчикът издава фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие.

3. Когато е направено авансово плащане до 31.12.2009 г. , данъчното събитие възниква след тази дата и данъкът е изискуем от получателя, регистрираното лице получател е длъжно да начисли данък върху цялата данъчна основа.

4. По договори за лизинг по които се придобиват автомобили с повече от 5 места в т.ч. и монтирани след производството им правото на приспадане на данъчен кредит по лизинговите вноски ще възниква и след 01.01.2010 г. при условие, че до 31.12.2009 г. включително е възникнало право на приспадане на данъчен кредит поне за една лизингова вноска. За стоките и услугите свързани с автомобилите, в които местата са монтирани след производството им след 01.01.2010 г. не възниква право на данъчен кредит.

5. Двумесечния срок за възстановяване на данък се прилага за данък за възстановяване, възникнал след 31.12.2009 г.

6. Регистрираните лица към 01.01.2010 г. са длъжни да посочат електронен адрес за кореспонденция в тримесечен срок.

7. Министърът на финансите ще определи срокът за изпълненение на изискванията за дистанционна връзка на касовите апарати с НАП. Срокът не може да бъде по-кратък от 6 м. и по-дълъг от 2 години от датата на приемане на наредбата регулираща тези изисквания.

Търси в документи