Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
10-05-2009 23:25
Граждански договори и осигурителни вноски
За работещите без трудови правоотношение се дължат осигурителни вноски за рисковете инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Това са вноските внасяни във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване. От началото на 2009 г. разпределението на осигурителните вноска за фонд “Пенсии” е определено в абсолютни стойности.

Размерите на осигурителните вноски за фонд “Пенсии” са регламентирани в чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване като за работещите по граждански договори са както следва:

-18 на сто за лицата родени преди 1 януари 1960 г.

-13 на сто за лицата родени след 31 декември 1959 г.

Осигурителните вноски се разпределят между осигурителите и осигурените лица в зависимост от годината им на раждане  и са съоветно 10 на сто за сметка на осигурителя и 8 на сто за сметка на осигурения и 7.2 на сто за осигурителя и 5.8 за осигурения. Посоченото разпредление е регламентирано в чл. 6, ал. 3, т. т. 8 и 9 от КСО.
Работещите без трудово правоотношение, родени след 31 декември 1959 г. се осигуряват и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд. Разпределението на осигурителната вноска за този фонд през 2009 г. също е опрелено в абсолютни стойности и е в размер 2.2 за сметка на осигурените и 2.8 на сто за смека на осигурителите. Нормаивното основание за това е изменението на чл. 157, ал. 3 от КСО.

Осигурителните вноски за ДОО са задължителни в случаите, в които  месечното възнаграждение на работещите без трудово правоотношение, след приспадане на разходите за дейността е равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната. Разходите за дейността през 2009 г. не са  променени и са в размер 25 на сто. Увеличена е  минималната работна заплата за страната, която от 1 януари 2009 г. е 240 лв. Поради това през тази година на осигуряване подлежат лицата получили доходи, които са в брутен размер не по-малко от 320 лв. (тъй като след приспадане на 25 на сто разходи за дейността от тази сума се получава стойност равна на минималната работна заплата). При изплащането на възнаграждения отнасящи се за минало време трябва да се вземат предвид размерите на осигурителните вноски за сметка на възложителя и за сметка на осигурения действащи към момента, в който е положен труда.

Така например за доходите отнасящи се за 2008 г., но изплатени през 2009 г. трябва да се начисляват осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване в размерите и разпределението на вноската за фонд “Пенсии” за 2008 г. Основанието за това е последното изречение на чл. 3, ал. 1 от Наредбата за елементите на възнагражденията и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, съгласно което “възнагражденията отнасящи се за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен”.

През тази година се запазва съотношението, в което се разпределя здравноосигурителната вноска между осигурителите и осигурените лица, а именно 60 на сто от вноската е за сметка на осигурителя и 40 на сто от нея за сметка на осигурения.  През 2009 г. размерът на здравноосигурителната вноска, определен в Закона за бюждета на здравноосигурителната каса е 8 на сто. Поради това разпределението на здравноосигурителната вноската е съответно 4.8 на сто и 3.2 на сто.

Това разпределение на здравнооосигурителните вноски също се прилага за доходите, реализирани от лицата след 1 януари 2009 г.

Осигурителните вноски са задължителни и в случаите, в които  месечното възнаграждение на работещите без трудово правоотношение, след приспадане на разходите за дейността, е по-малко от минималната работна заплата за страната, но лицата през същия месец са осигурени и на друго основание (чл. 4, ал. 1, т. 1 или 2 от Закона за здравното осигуряване).

Осигурителни вноски за държавното общестевено осигуряване не се дължат, когато   месечното възнаграждение на работещите без трудово правоотношение, след приспадане на разходите за дейността е по-малко от минималната работна заплата за страната и лицата през същия месец не са осигурени и на друго основание по реда на Кодекса за социално осигуряване. В тези случаи осигурителят не удържа и не внася и здравноосигурителни вноски на работещото без трудово правоотношение лице. Тези лица внасят здравноосигурителните си вноски за своя собствена сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване. През 2009 г. размерът на тази вноска е 8 на сто и се изчислява върху половината от минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица. Размерът на посочения доход от 1 януари е 260 лв. или вноската по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО вече е равна на 10.40 лв.
За работещите без трудово правоотношение пенсионери осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване се начисляват и внасят само по тяхно желание, в случаите в които възниква нормативно основание за осигуряване.

По реда на Закона за здравното осигуряване внасянето на здравноосигурителни вноски обаче е задължително, с изключение на случаите в които лицата не са осигурени на друго основание през съответния месец и полученото възнаграждение след приспадане на разходите за дейността е по-малко от минималната работна заплата за страната.

Осигурителните вноски за сметка на осигурителите не могат да се удържат от възнаграждението на осигурените.  То не може да се намалява с размера им. Осигурителните вноски за сметка на осигурените лица се удържат от възнаграждението на лицето и се внасят от осигурителите.

Осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение, се внасят от осигурителя до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Дължими са вноските тогава когато възнагражденията на лицата са изплатени.
Източник: от Вержиния Заркова, експерт в НОИ
Търси в документи