Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
06-01-2016 11:19
Предстоящи оперативни програми 2016

Ето какво предстои:

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

Схема "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията", отворена за кандидатстване през периода 23.12.2015 - 04.04.2016 г.
Схема "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия", стартира през Януари 2016 г.
Схема "Енергийна ефективност в МСП", стартира през Януари 2016 г.
Схема "Развитие на управленския капацитет на МСП", стартира през Май 2016 г.
Схема "Развитие на клъстери в България", стартира през Юли 2016 г.
Схема "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия", стартира през Октомври 2016 г.
Схема "Разработване на продуктови и производствени иновации", стартира през Декември 2016 г.

Програма за развитие на селските райони

Мярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" към тематичната подпрограма за малки стопанства (ТПП), стартира през Април 2016 г.
Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства", стартира през Юли 2016 г.
Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" към ТПП, стартира през Септември 2016 г.
Мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", стартира през Октомври 2016 г.

Въпреки, че понастоящем, не е включена в индикативната работна програма за 2016 г. е възможно в края на годината да бъде обявен и прием по мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности".

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Схема "Добри и безопасни условия на труд", стартира през Януари 2016 г.
Схема "Обучения за заети лица", стартира през Март 2016 г.
Схема "Развитие на социалното предприемачество", стартира през Януари/Март 2016 г.
Схема "Специфични обучения за заети лица", стартира през Септември 2016 г.

Търси в документи