Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
08-06-2012 21:57
Наръчник по ЗДДФЛ за 2012 година

 

Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица - версия 2012 г.

Наръчникът е актуализиран вариант на Наръчника за данъците върху доходите на физическите лица за 2011 година, съобразно промените за 2012 година в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, обнародвани в „Държавен вестник” бр. 35, бр. 51 и бр. 99 от 2011 г.

Наръчникът е изготвен с цел да подпомогне служителите на Националната агенция за приходите при прилагането на данъчното законодателство в областта на облагането на доходите на физическите лица за 2012 година.

Промените за 2012 година са отразени в съответните фишове на Наръчника (22 на брой)

Търси в документи