Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
13-05-2012 16:21
Актуализиран е Наръчник по ДОПК - І част

Наръчникът по данъчно – осигурителния процесуален кодекс – І част за 2012 година е съобразeн с действащия през 2012 г. ДОПК.

Промените за 2012 година в ДОПК са единствено във фиш ІІ.V.3 на Наръчника, в който е посочено, че срокът за извършване на ревизията е до три месеца – чл. 114, ал. 1 от ДОПК.

Източник: НАП
Търси в документи