Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
19-01-2012 20:56
Промените в ЗДДФЛ за 2012 г.

 

Представяме ви най-важните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2012 г., въведени със Закона за изменение и допълнение на закона (ЗИД ЗДДФЛ):

 

1. Прецизиране на правилата, свързани с документиране на придобитите през годината облагаеми доходи (и за удържания през годината данък), получени от физически лица по трудови правоотношения по смисъла на т. 26 от § 1 на ЗДДФЛ – задължение за издаване на служебна бележка от работодателя (чл. 45, ал. 1 - 3, ал. 6 и ал. 8 от ЗДДФЛ);

 

2. Санкции за нарушение във връзка с издаването на документите по чл. 45, ал. 1, 2, 4 и 7 от ЗДДФЛ (служебни бележки), извършени от предприятие или самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО - платец на доход (чл. 81а от ЗДДФЛ);

 

3. Освобождаване от изискването за издаване на фискална касова бележка от фискално устройство от физическите лица, получаващи доходи от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя (9, ал. 3 от ЗДДФЛ);

 

4. Освобождаване от задължение за подаване на годишна данъчна декларация на лицата, които през годината са придобили само доходи от трудови правоотношения (чл. 52, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 от ЗДДФЛ);

 

5. Промени в реда на облагане на доходите от наем на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, когато платци на доходите са предприятия и самоосигуряващи се лица (чл. 38, ал. 12, чл. 46, ал. 1, чл. 65, ал.1 от ЗДДФЛ);

 

6. Данъчното задължение ще се закръглява към всеки кръгъл лев. С това се цели облекчаване на механизма за определяне на годишния данък върху доходите (чл. 48, ал. 8 от ЗДДФЛ). Промяната се прилага и при облагане на доходите за 2011 г.;

 

7. Въвеждане на условие за ползването на отстъпката в размер 5 на сто от дължимия данък, от която имат право да се възползват лицата, подали годишната си декларация до 10-ти февруари или при подаване на декларацията по електронен път. Отстъпката може да се ползва, при условие че физическите лица, задължени да внасят авансов данък, са внесли пълния размер на дължимия данък в сроковете по чл. 67 (53, ал. 4 от ЗДДФЛ). Промяната се прилага и при облагане на доходите за 2011 г.;

 

8. Допълване на санкцията за неспазване на задължение за удържане и внасяне на данък от платец на доход - при повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер до 2000 лв. (чл. 81, ал. 2 от ЗДДФЛ);

 

9. Формулировката „трудови правоотношения”, регламентирана в т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ, е допълнена, като към нея се добавят още: правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни длъжности; правоотношенията със специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето; (т. 26, б. “д” – редактирана и б. “к” – нова от § 1 на ДР на ЗДДФЛ);

 

10. Въвеждане на преходни разпоредби относно третиране на субсидиите, полагащи се на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители - Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2011 г., под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 за съответната година. (§ 18 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ);

 

11. Прецизиране на законовия регламент относно правото на ползване на данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност, след придобиване на право на пенсия по смисъла на чл. 68 от Кодекса за социалното осигуряване (§ 10а, ал. 3 от ПЗР на ЗДДФЛ);

 

12. Изменения и допълнения с редакционен характер (чл. 22, ал. 1 т. 3 от ЗДДФЛ, чл. 32 от ЗДДФЛ, чл. 36 от ЗДДФЛ, чл. 38, ал.1 от ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 3 от ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ).

 

Всички промени влизат в сила от 01.01.2012 г., с изключение на допълнението на чл. 9, ал. 3 от ЗДДФЛ, което влиза в сила от 16. 12. 2012 г.

 

Източник: НАП
Търси в документи