Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
15-01-2012 13:23
Как се определя и внася авансовият данък за доходите от наем

Често задавани въпроси, свързани с определянето и внасянето на авансовия данък върху изплатени на физически лица доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, когато платци на тези доходи са предприятия или самоосигуряващи се лица

1. Кой е задължен да внася авансовия данък при изплащане на доход от наем на физическо лице - наемодател?

Когато платецът на дохода от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък се удържа и внася от предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на този доход. В случай, че платецът на дохода от наем е физическо лице, задължението за авансовия данък е на физическото лице, придобило дохода.

2. В какъв срок предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на доход от наем, има задължение да удържи и внесе авансовия данък за този доход?

Предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, определя и удържа данъка при изплащането на наема. Удържаният данък се внася до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.

3. Приспадат ли се 10 % нормативно признати разходи от платения наем, преди да бъде определен и удържан авансовият данък от платеца на дохода?

Да. Придобитият доход се намалява с 10 % нормативно признати разходи и върху разликата се определя и удържа 10 % процента данък.

4. В случай, че получателят на дохода е физическо лице с 50 или над 50 на сто намалена работоспособност, следва ли да се удържа данък от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на дохода от наем?

Ако получателят на дохода е с намалена работоспособност 50 или над 50 на сто и е представил пред платеца на дохода копие на експертно решение от ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, авансов данък се удържа, след като облагаемият му доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, превиши 7 920 лева. Задължително условие е експертното решение да е валидно към датата/датите на изплащане на дохода от наем.

5. Къде трябва да се внесе данъкът?

Удържаният от платеца авансов данък се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода.

6. По какъв код за вид плащане следва да се преведа данъка от платеца на дохода?

В платежното нареждане се записва код за вид плащане – 11 12 13 - Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.

7. Ако получателите на дохода от наем са повече от едно лица, може ли удържаният данък да бъде преведен в едно платежно нареждане?

Да. Не е необходимо в платежното нареждане да се посочват идентификационни данни за получателя на доходите от наем. Това на практика се извършва в годишен аспект - при подаването от платеца на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица.

8. Какъв документ трябва да се издаде от платецът на дохода за удържания данък?

Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от наем, издава за изплатените доходи и удържания данък сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които се предоставят на физическото лице, придобило доходите от наем.

9. Ако наемодателят е самоосигуряващо се лице, следва ли да издава документ за получения доход от наем от предприятие или самоосигуряващо се лице?

Документ по реда на чл. 9 от ЗДДФЛ не се издава. Единствено платецът на дохода е задължен да издаде сметка за изплатени суми и служебна бележка.

Образец на платежно нареждане/вносна бележка за плащане на авансов данък, удържан от предприятие или самоосигуряващо се лице върху наем, изплатен на друго физическо лице.

Указание на министъра на финансите УК-2/23.03. 2011 г. относно прилагането на чл. 44, ал. 4 и ал. 5, чл. 45 , ал. 4 и чл. 65, ал. 11 от ЗДДФЛ за определянето и внасянето на авансов данък за доходите от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, в сила от 01. 01. 2011 г.

 

Източник: Национална агенция по вписванията
Търси в документи