Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
14-10-2011 20:04
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност е изготвен във връзка с привеждане в съответствие на националното законодателство с Европейското право - Директива 2006/112/ЕС (Директива) и практика

         Проектът  на  Закон  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  данъка  върху добавената стойност е изготвен във връзка с привеждане в съответствие на националното законодателство с Европейското право - Директива 2006/112/ЕС (Директива) и практиката на Съда на ЕС (СЕС), както и с цел усъвършенстване на данъчното законодателство.

Основните промени са свързани с несъответствие на Закона за данък върху добавената стойност с Директива 2006/112/ ЕС във връзка с открити   процедури по неизпълнение на задълженията (infringement) срещу България.

1. С проекта се предлага да отпадне разпоредбата на чл. 27, ал.1, т. 2 и 3 от ЗДДС. Съгласно текста на тази разпоредба, данъчната основа на доставката на урегулирани поземлени имоти и на нови сгради не може да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от нейната себестойност, което е в противоречие с предвиденото в чл. 73 от Директивата.

2. Законопроектът предвижда изменение в частта, уреждаща данъчната основа между свързани лица. Промяната по същество се изразява в ограничаване на случаите, при които данъчната основа на доставките между свързани лица е пазарната цена, съобразно хипотезите, предвидени в чл. 80 от Директивата.

3. Във връзка с несъответствие на ЗДДС с Директивата в областта на туристическите услуги се предлага промяна в разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС. Проекторазпоредбата предвижда намалената ставка да се прилага при настаняване, предоставяно в хотел, а не при настаняване от хотелиер, с което всички потребители на услугата се поставят в еднакво данъчно положение. Предложеното изменение води до промяна на досега съществуващото понятие „настаняване” с цел да се ограничи прилагането на намалената ставка при доставка на обща туристическа услуга от туроператор.

4. С цел постигане на съответствие с Европейското право, с проекта се предлага и изменение в разпоредбите, определящи обхвата на специалния режим на облагане на туристическите услуги. Доставките, при които получател е друг туроператор, са изключени от приложното поле на режима на маржа. В тази връзка се предвижда въвеждане на ново понятие „пътуващо лице”, с което в обхвата на режима на маржа се включват доставките, при които получатели са данъчно задължени лица на обща туристическа услуга, която не е придобита с цел последваща продажба.

5.  Във  връзка  с  установена  практика  на  СЕС  с  Решение  по  дело  С-203/10,  се предлага изменение, свързано с правото на приспадане на данъчен кредит при внос на стоки втора употреба, които не са произведения на изкуството, колекционерски или антикварни предмети. Съгласно сега действащата разпоредба правото на приспадане на данъчен кредит на данъчно задължен дилър, платен при вноса на стоки, се отлага до момента на последваща доставка. С промяната правото на данъчен кредит може да се упражни по общия ред.

6. Със законопроекта се предлага прецизиране на разпоредби на текстовете на ЗДДС, както и някои редакционни промени във връзка с възникнали проблеми в практиката:

·    задължения за  лицата, използващи фискални устройства, да съхраняват документи, издадени от/във връзка с тези устройства;

·    дължимият данък по продажбата в случаите на публична продан да се превежда по банковата сметка на компетентната ТД на НАП, в която публичният изпълнител, съдебният  изпълнител  или  заложният  кредитор  е  регистриран  по  ЗДДС.  Това предложение е свързано със създаване на улеснение на съдебните изпълнители и заложните кредитори при изпълнение на задълженията им;

·    за освободена доставка да се счита учредяването или прехвърлянето на право на строеж до момента на издаване на разрешение за строеж;

·    възможност за физическите лица, упражняващи независима икономическа дейност, да останат регистрирани по ЗДДС за целия период на упражняваната дейност от момента на заличаване на търговската им регистрация без да преминават през процедура на дерегистрация, съответно облагане на активите и нова регистрация;

·    задължение  за  подаване  на  месечна  справка-декларация  по  ЗДДС  и  отчетните регистри по електронен път, ако записите в регистрите са повече от пет.  

 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА  СТОЙНОСТ

 Обн. ДВ. бр.63 от  2006г., изм. ДВ. бр.86 от  2006г., изм. ДВ. бр.105 от  2006г., изм.ДВ. бр.108 от  2006г., изм. ДВ. бр.37 от 2007г., изм. ДВ. бр.41 от  2007г., изм. ДВ. бр.52 от 2007г., изм. ДВ. бр.59 от  2007г., изм. ДВ. бр.108 от  2007г., изм. ДВ. бр.113 от  2007г., изм.ДВ. бр.106 от  2008г., изм. ДВ. бр.12 от  2009г., изм. ДВ. бр.23 от  2009г., изм. ДВ. бр.74 от 2009г., изм. ДВ. бр.95 от   2009г., изм. ДВ. бр.94 от   2010г., изм. ДВ. бр.100 от   2010г., измДВ. бр.19 от  2011г., изм. ДВ. бр. 77  от   2011г   

§1. В чл. 27, се правят следните изменения:

1.  Алинея 1 се изменя така:„ (1) Данъчната основа при доставка на стоки по чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 4 е в размер на данъчната основа при придобиването на стоката или на себестойността й, а в случаите, когато стоката е внесена - на данъчната основа при вноса.”

2. Алинея 3, т. 1 се изменя така: „1. доставка между свързани лица, когато:

а) възнаграждението по доставката е по-ниско от пазарната цена и за получателят по нея не е налице право на приспадане на данъчен кредит  на основание на чл. 68, чл. 69, чл.70 и чл.73 или възстановяване на платения данък по реда чл. 81;

б)  възнаграждението по доставката е  по-ниско от пазарната цена, тя е освободена съгласно разпоредбите на глава четвърта и за доставчикът не е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание на чл. 68, чл. 69, чл.70 и чл.73 или възстановяване на платения данък по реда чл. 81;

в) възнаграждението по доставката е по-високо от пазарната цена и за доставчикът по нея не е налице право на приспадане на данъчен на основание на чл. 68, чл. 69, чл.70 и чл.73 или възстановяване на платения данък по реда чл. 81.”

§2. В чл. 45, ал.2  думите „завършване в груб строеж” се заменят с „издаването на разрешение за строеж”.

§3. В чл. 66, ал. 2 се изменя така:

„(2) Данъчната ставка за настаняване, предоставяно в хотел, е в размер 9 на сто.”

§4. В чл. 102, ал. 3 след думите „вътреобщностни придобивания” се поставя запетая и се добавя – „и получените облагаеми доставки на услуги:”

§5. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст на чл. 107 става ал. 1  

2. Създава се ал. 2: “(2) В случаите на ал. 1, т. 3, когато лицето в 14-дневен срок от вписване на заличаването в търговския регистър заяви желание да остане със статут на регистрирано по закона лице, същото се счита за регистрирано на основание чл. 100, ал.1.”

§6. В чл. 111, ал. 2, т. 5 след думата “период” се поставя запетая и се добавя –“за наличните стоки и услуги към датата на дерегистрацията, които са налични и към датата на последващата регистрация. ” 

§7. В чл. 118, ал.4 след думата “отчитане” се поставя запетая и се добавя “задължение за съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства”.

§8. В чл. 125 от ЗДДС се създава ал. 12: (12) Когато някой от отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период съдържа повече от пет записа, тогава справката-декларация по ал. 1 и отчетните регистри по ал. 3 се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс. Когато справката-декларация и отчетните регистри са подадени по електронен път, ал. 6 не се прилага.”

§9. В чл. 131, ал. 1, т. 1 се изменя така: „1. да преведе дължимия данък по продажбата по банковата сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, в която публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор е регистриран по този закон;”

 §10. В чл. 136 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на   пътуващо лице, за осъществяването на което се използват стоки или услуги, от които  пътуващото лице се възползва пряко, смята се, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга.” 

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Стоките и услугите по ал. 1, от които пътуващото лице се възползва пряко, са тези, които туроператорът е получил от други данъчно задължени лица и е предоставил на пътуващото лице без изменение.”

3. Създава се ал. 3: „(3) Специалния ред на облагане не се прилага по отношение на:

1. туристически агенти, когато те действат само като посредници.

2. доставка от туроператор към туроператор.”  

§11. В чл.137 думите „или туристическия агент” се заличават.

§12. В чл. 138, ал.1 думата „туристът” се заменя с „ пътуващото лице”.

§13. В чл. 139, ал. 1 се изменя така: 

„(1) Данъчната основа на доставката на обща туристическа услуга е маржът, който представлява разликата, намалена с размера на дължимия данък, между:

1. общата сума, която туроператорът е получил или ще получи от пътуващото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи, като комисионни и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;

2. сумата, която е платена или ще бъде платена за получените от туроператора от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, включително данъка по този закон.”

§14. В чл.140 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал.1 думата „туристът” се заменя с „ пътуващото лице”.

2. В ал. 2 думата „туристът” се заменя с „ пътуващото лице”. 

§15. Заглавието и чл.141 се изменят така: „Данъчен кредит на туроператора  

Чл. 141  Туроператорът няма право на приспадане на данъчен кредит за доставките на стоки и услуги, получени от други данъчно задължени лица, от които пътуващото лице се възползва пряко.”

 §16. В чл. 147 се правят следните допълнения:
1. Създава се ал. 6: „(6) Когато дилърът е внесъл     стоки втора употреба, правото на данъчен кредит за внесените стоки възниква и се упражнява по общия ред на закона.”

2. Създава се ал. 7: „(7) За произведения на изкуството, предмети за колекции, антикварни предмети, внесени или придобити от техните автори или от наследниците им, за  които дилъра не е упражнил правото си по чл. 143, ал. 3, правото на данъчен кредит възниква и се упражнява по общия ред на закона.”

§17. В чл. 151, ал. 4 се изменя така:  „(4) В случаите по ал. 2 за внесени или придобити от лицето, произведения на изкуството, предмети за колекции, антикварни предмети, за които не се прилага специалният ред за облагане на маржа, правото на данъчен кредит възниква и се упражнява в данъчния период, през който данъкът за последващата доставка на стоките е станал изискуем.” 

§18. В чл. 185, ал.2 след думата “отчитане” се поставя запетая и се добавя   “или задължение за съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства”.

 §19. В чл. 186, ал. 1 се създава буква “д”: 

„д) задължение за съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства.” 

§20. В § 1 на Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 19 думите „и индивидуално определени” се заличават.
2. В т. 37 думите „Турист” и „хотелиер” се заличават.
3. Създава се нова т. 37а „Пътуващо лице ”:  „37а. „Пътуващо лице” е всяко лице- получател на обща туристическа услуга, която не е придобита с цел последваща продажба.”
4. Точка 45 се изменя така: 45. "Настаняване" са основни туристически услуги по смисъла на т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за туризма, с изключение на     доставка на обща туристическа услуга от туроператор, облагаема по Глава шестнадесета.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§21. (1) Разпоредбата на чл. 27 от този закон се прилага и за неприключилите към датата на влизане в сила на този закон административни (включително при оспорване по административен ред на съответния акт) и съдебни производства.  (2) В случаите, когато на основание измененията на чл.27 е постановено отменително решение, съдът не присъжда разноски във вреда на администрацията. 

§22.   За начисления данък по внос към 30.12 2009 г. на стоки втора употреба,  налични към 31.12.2011 г, които не са обхванати от специалния ред за облагане на маржа, правото на приспадане на данъчен кредит, което не е упражнено към датата на влизане в сила на този закон, може да се упражни в 3-месечен срок от влизането му в сила.

§23. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Източник: Ведомост Инфо
Търси в документи