Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
03-02-2011 17:08
Годишна декларация в НАП се подава независимо дали фирмата е имала дейност

     Годишна  декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2010 г.  Те трябва да попълнят отделен формуляр (образец 1010а). В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.  Декларациите могат да се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет, съобщиха от Националната агенция за приходите.

     31 март е срокът, в който трябва да се подадат данъчните декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане. Този срок важи както за фирмите, които дължат данък, така и за тези, които не са извършвали дейност, съобщиха от НАП.

    31 март е и крайният срок, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1 000 лв.  Плащането може да стане по банков път, с пощенски запис или чрез интернет.

    Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата, допълват от НАП

Източник: НАП
Търси в документи