Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НОВИНИ
09-01-2018 11:45
Годишна отчетност за дейността на предприятията 2017
През 2018 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно място съгласно Заповед за определянето на реда, начина и
08-01-2018 11:49
Чек лист Приключване 2017 г. и първи срокове 2018 г.
Маркирайте тези процедури, които ще включите в листа. Най-честите случаи са включени по подразбиране. След това може да отпечатате Чек лист Приключване 2017 и Срокове 2018 г. за по-лесното проследяване на сроковете и процедурите за дадената фирма.
24-02-2017 13:14
Гражданите и фирмите могат да коригират еднократно годишните си данъчни декларации след срока за подаването им
От тази година гражданите и фирмите имат още една възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация.
04-01-2017 12:49
Публикувано е становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2017 г.
Становище № 20-00-1 от 04.01.2017 г. относно промени в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
28-10-2016 16:51
До 31 октомври се подава декларацията за дължими данъци за третото тримесечие на 2016 г.
НАП уведомява клиентите си по имейл, че всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци
28-10-2016 16:49
10 офиса на НАП с нови сметки от 1 ноември
Десет териториални структури на НАП ще имат нови банкови сметки за плащане на данъци и осигурителни вноски от 1 ноември 2016 г.
06-01-2016 11:19
Предстоящи оперативни програми 2016
Очертава се 2016 г. да е много интересна и наситена с възможности за получаване на европейско финансиране. Престои отваряне на програми за малкия и среден бизнес. Подробности :
28-12-2015 11:27
Обявен е приемът по схемата за внедряване на иновации
На 23 Декември Министерството на икономиката обяви началото на приема на проекти по схема BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“
27-11-2014 23:10
Намаляване на разходите и оптимизиране на дейността на фирмата
10 лесни начини, които да ви помогнат да опростите бизнеса си и да повишите ефективността на ежедневните задачи – а оттам и да намалите разходите си.
27-11-2014 22:41
Шест съществени дейности, които трябва да се знаят преди стартирането на бизнес начинание
Голяма част от клиентите на МИЛАДО са фирми, стартиращи своята дейност. В началото често ни се налага да им съдействаме и консултираме по повод първоначалните трудности на започването на бизнеса им
22-11-2014 00:02
Гарабед Минасян: С поемането на нов дълг ще се увеличат парите в обращение
В населението остават значителни парични средства, предупреди икономистът.С поемането на планирания нов дълг от 4,5 млрд. лв. ще се увеличат парите в обращение и това може да създаде напрежение
06-02-2014 21:24
Министерство на финансите и НАП ще предложат промени след решението на КС
Министерство на финансите и НАП ще предложат до дни промени в данъчно-осигурителната сметка в съответствие с решението на Конституционния съд, обявено вчера. Експертите на двете ведомства са подготвили няколко варианта, като при всички тях е ...
06-02-2014 21:24
Променя се бележката за изплатени суми заради затруднения при попълването й
Служебната бележка за изплатени суми (чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ), която платци на доходи издават на физически лица е променена и може да бъде изтеглена от сайта на НАП.Това се случва заради зачестили въпроси от клиенти за това дали на редове 1 и 4
14-05-2013 08:45
Tри нови електронни услуги предлага НОИ
От 13 май 2013 г. Националният осигурителен институт (НОИ) разширява списъка с електронни услуги, предлагани през интернет страницата на институцията.
08-05-2013 13:24
Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина
Българските граждани, които живеят в чужбина, вече могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за минали периоди.
26-04-2013 12:04
Полезно за наемодателите
Доходите, придобити през календарната година от продажба на един недвижим жилищен имот, не подлежат на облагане с данък, ако той е бил Ваша собственост в продължение на повече от 3 години, тоест, ако между датата на покупката и датата на продажбата
19-04-2013 16:26
Всеки, който е удържал данък за доходи извън трудов договор, подава новата декларация за дължими данъци
Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи, извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подава новата декларация за дължими данъци.
19-04-2013 10:10
Вече може да се тества е-услугата за подаване на данни от доставчиците и получателите на течни горива
От 18.04.2013 г. доставчиците на течни горива могат да тестват новата е-услуга за подаване на електронни данни чрез интернет сайта на НАП, която ще бъде пусната в експлоатация от началото на май.
18-04-2013 12:00
От 1 май влизат в сила нови образци за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО
В сила от 1 май 2013 г. са променени образците на приложения № 2, 3, 4, 8, 13 и 14 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
18-04-2013 11:57
НОИ предлага четири нови електронни услуги
От 8 април 2013 г. осигурените лица ще могат по електронен път да подават заявления за ползване на четири административни услуги, предоставяни от НОИ.
18-04-2013 11:55
Ведомствените бензиностанции ще докладват по интернет доставките на гориво
Ведомствените бензиностанции, които отговарят на определени условия могат да не купуват и въвеждат в експлоатация нивомерни системи, гласят последните изменения в Закона за данък върху добавената стойност.
30-12-2012 08:56
Нови кодове за вид плащане за 2013 г.
От 01.01.2013 г. се закриват всички кодове за вид плащане за ДОО и НЗОК на НАП, всички кодове за вид плащане 11 хх хх на сметки за републикански данъци на НАП, както и всички кодове за вид плащане на сметки за ДЗПО на НАП.
30-12-2012 08:49
Годишна отчетност за 2012 г.
И през 2013 г. фирмите подават годишен отчет за дейността (ГОД) заедно с годишните декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО за 2012 г.За да получите съответните указания и инструкции за попълването на годишния отчет за дейността изберете съответната група....
29-12-2012 09:01
Публикувани са две становища на изпълнителния директор по прилагане на осигурителното законодателство
Приложение 1 - Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, за ЗО и за УчПФ към становище № 20-00-249/28. 12. 12. г. на изпълнителния директор на НАП
10-06-2012 21:55
Удължава се срокът за подаване на Интрастат-декларации
От 1 юли Интрастат операторите ще могат да подават декларациите за извършените от тях вътреобщностни доставки до 14-то число на месеца, следващ месеца на извършването им, а не както беше досега – до 10-то число
08-06-2012 21:57
Наръчник по ЗДДФЛ за 2012 година
Наръчникът е актуализиран вариант на Наръчника за данъците върху доходите на физическите лица за 2011 година, съобразно промените за 2012 година в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, обнародвани в „Държавен вестник” бр. 35
07-06-2012 21:59
Наръчник по ДДС за 2012 година
Наръчникът е актуализиран вариант на Наръчника по ДДС за 2011 г, съобразно промените за 2012 г. в Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
13-05-2012 16:21
Актуализиран е Наръчник по ДОПК - І част
Промените за 2012 година в ДОПК са единствено във фиш ІІ.V.3 на Наръчника, в който е посочено, че срокът за извършване на ревизията е до три месеца – чл. 114, ал. 1 от ДОПК.
26-01-2012 17:25
До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си
Саомоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство
19-01-2012 20:56
Промените в ЗДДФЛ за 2012 г.
Представяме ви най-важните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2012 г., въведени със Закона за изменение и допълнение на закона (ЗИД ЗДДФЛ)
18-01-2012 17:43
Намаляваме данъците наполовина с дарение за лечение на деца
С до 50% може да се намали данъчната основа с дарение в полза на Центъра „Фонд за асистирана репродукция”, Центъра „Фонд за лечение на деца” и/или Центъра „Фонд за трансплантации”. Друго данъчно облекчение, което могат да ползват българските граждан
15-01-2012 13:36
Промени в Кодекса за социално осигуряване
Размери и разпределение за 2012 г. на вноските за държавно обществено осигуряване (ДОО), допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), Учителски пенсионен фонд и за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите
15-01-2012 13:23
Как се определя и внася авансовият данък за доходите от наем
Често задавани въпроси, свързани с определянето и внасянето на авансовия данък върху изплатени на физически лица доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, когато платци на тези доходи са предприятия или
15-01-2012 13:20
Как да ползвам данъчно облекчение за ипотечен кредит
Данъчно облекчение за млади семейства - дава възможност от сумата от годишните данъчни основи , да се приспаднат лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище Приспадането от сумата от годишните данъчни основи означава:
30-12-2011 19:59
ДДС-декларациите само по електронен път
От началото на 2012 г. ежемесечните справки-декларации по ДДС, които фирмите подават в НАП, ще се изпращат само по интернет, когато покупките или продажбите на дружеството за месеца са повече от пет.
14-10-2011 20:04
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност е изготвен във връзка с привеждане в съответствие на националното законодателство с Европейското право - Директива 2006/112/ЕС (Директива) и практика
13-10-2011 19:40
Вътрешни правила по ЗМИП и Критерии за съмнителни сделки, операции и клиенти за Лица, които по занятие извършват счетоводни услуги
В сайта на Държавна агенция Национална сигурност (ДАНС) са публикувани Вътрешни правила по ЗМИП и Критерии за съмнителни сделки.
15-09-2011 12:17
НАП предупреждава: Управителите отговарят пред НАП за задълженията на фирмата си
Управителите на фирмите или членовете на органите на управление са солидарно отговорни за задължения на фирмата
15-09-2011 12:15
Опростяват осигурителните декларации
Националната агенция за приходите (НАП) и Националният осигурителен институт (НОИ) ще работят върху опростяването на осигурителните декларации
29-07-2011 12:12
Глоба и за служител без трудов договор
Всеки служител, който е склонен да работи без трудов договор, да бъде глобяван.
25-05-2011 10:06
Промени в публикуването на финансовите отчети
Еднолични търговци, освободени от задължение за публикуване на финансови отчети
28-04-2011 09:19
Субсидиите на земеделските производители, които са за периоди преди 1 януари 2010 г., не се облагат с подоходен данък
Регистрираните като тютюнопроизводители и земеделски производители физически лица, които са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, се облагат по реда, предвиден за облагане на доходите на едноличните търговци.
15-03-2011 15:54
Всеки, който към края на 2010 г. е имал повече от един работодател, подава декларация сега
Всеки, който към 31 декември 2010 г. е имал повече от един работодател, е задължен да подаде декларация за облагане на доходите до 2 май 2011 г.
03-02-2011 17:16
Плащанията над 15 000 лв. само по банков път
Плащанията на територията на страната вече ще се извършват само чрез преводи или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност, равна или надвишаваща 15 000 лв.
03-02-2011 17:11
Болничният лист отива в историята
Болничният лист съвсем скоро ще отиде в историята и на служителите вече няма да се налага да разнасят документите от джипито до фирмата и след това до НОИ.
03-02-2011 17:10
Пада таванът на обезщетението за безработица
Периодът, който служи за определяне размера на обезщетението за безработица, става 18 месеца.
03-02-2011 17:08
Годишна декларация в НАП се подава независимо дали фирмата е имала дейност
Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2010 г.
03-02-2011 17:06
Голяма част от българите няма да довнасят данък по декларациите си за 2010 г.
През 2011 г. година голяма част от българите няма довнасят данък по годишните си данъчни декларации за 2010 г.
07-01-2011 09:28
VIES-декларациите се подават само по електронен път
дружества, които са извършили ВОД, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги с място на изпълнение на територията на друга държава-членка през месец декември 2010 г.,трябва да подадат до 14 януари 2011г по електронен път
27-12-2010 22:10
Отказване на данъчен кредит поради недоказан произход на стоката при предходни доставчици
При ревизия на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС е отказан данъчен кредит по една доставка поради недоказан произход на стоката при предходните доставчици
27-12-2010 13:21
Публикувани са данъчните декларации за доходите и фирмените печалби
Електронни формуляри на данъчната декларация за облагане на доходите на физическите лица и тази за корпоративните данъци вече са достъпни
26-11-2010 13:46
Пререгистрацията на търговските дружества се увеличава с 6 месеца
С шест месеца се увеличава срокът за пререгистрация на търговските дружества.
25-11-2010 08:37
Трудовите книжки със служебна заверка в ИТ
Трудовите книжки ще могат да се заверяват служебно от Главна инспекция по труда, ако собствениците на предприятието или фирмата са изчезнали безследно
09-11-2010 14:24
Пререгистрацията на фирми се удължава до 30 юни 2011 г.
Срокът за пререгистрация на фирмите, които трябваше да изтече на 31 декември т.г., се удължава с половин година до 30 юни 2011 г.
09-11-2010 14:08
НАП е поискала несъстоятелността на 64 фирми
От началото на 2010 г. НАП е поискала от съда да обяви в несъстоятелност 64 фирми, които не погасяват своите публични задължения.
09-11-2010 13:40
Средната заплата за третото тримесечие е 638 лв.
Средната работна заплата през третото тримесечие на този година намалява с 0,3 процента спрямо периода април-юни до 638 лв., съобщават от НСИ. През за юли, август и септември тя е била съответно 637, 630 и 649 лева.
29-09-2010 12:11
Договориха минималните осигурителни прагове за 2011-а
Приключи договарянето на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и групи професии за 2011 г., съобщиха от социалното министерство.
27-09-2010 15:08
2400 чиновници дължат 2,4 млн. лв. на държавата
Общо 2428 държавни служители имат над 2,4 млн. лв. задължения към държавата под формата на неплатени глоби към различни институции.
27-09-2010 15:05
НАП напомня на новите студенти да си платят здравните вноски
Има голяма вероятност студентите, които тази година са първокурсници, да се окажат на една крачка от прекъсването на здравноосигурителните им права.
27-09-2010 15:03
България и Румъния ще си обменят по-бързо информация по ДДС
България и Румъния ще ускорят обмена на информация по ДДС, така че да противодействат по-ефективно на данъчните измами в двете държави
17-09-2010 13:52
Вдигат стажа за пенсия на всички
Плавно ще се увеличава стажът, а не възрастта, необходима за пенсиониране на работещите при първа и втора категория труд
07-09-2010 17:16
Отлична оценка за НАП от срещата на ръководителите на данъчните администрации в ЕС
Българската Национална агенция за приходите има една от най-активните позиции в ЕС за подобряване на събираемостта на данъците в условията на криза.
07-09-2010 13:06
Тотю Младенов предлага минималната заплата да стане 270 лева
Минималната работна заплата, която в момента е 240 лева, да стане 270 лева.
07-09-2010 12:40
Масово прехвърлят задлъжнели фирми на социално слаби
Продължава масовата практика на продажба или прехвърляне на фирми с големи дългове на социално слаби, малоимотни, болни или на хора от малцинствата.
07-09-2010 12:32
Когато купите нов автомобил от Евросъюза, дължи се ДДС в България
Ако сте си купили нова кола от ЕС имате определени задължения в България, напомнят от Пресцентъра на НАП.
23-08-2010 16:56
До 100 % глоба за плащане на суми над 5 000 лв. кеш
Фирми обявяват пред данъчните, че са платили по 5-6 милиона лева в брой, за да оправдаят фиктивни сделки, съобщи шефът на Националната агенция за приходите (НАП) Красимир Стефанов.
23-08-2010 16:44
НАП съветва: Проверете ДДС регистрацията на румънските си контрагенти
От НАП съветват всички български фирми, които имат контрагенти в Румъния да проверят дали е валидна ДДС-регистрацията им, преди да извършат сделка с тях.
23-08-2010 10:05
Затвор за укрити данъци грози собствениците на фирма със заведения по Черноморието
Срещу собствениците на фирма, стопанисваща заведения в Лозенец, вече е образувано предварително производство по подозрения за извършено данъчно престъпление.
17-08-2010 13:51
Икономиката на България е замръзнала
Потреблението продължава да е свито, инвестиционната активност е замряла и реално няма локомотив, който бързо да изтегли икономиката ни от рецесията.
17-08-2010 13:49
Каква е цената на втората пенсия?
Има ли сектор, който да е силно засегнат от кризата, но въпреки това печалбите в него да се увеличават? Има. Това са задължителните частни пенсионни фондове.
17-08-2010 13:45
Бизнесът не иска да плаща за ползването на Търговския регистър
Българската търговско-промишлена палата не одобряват достъпът до информация за търговците да става само след регистрация и заплащане на такса.
17-08-2010 13:42
НАП започва проверка на фирми, получили услуги от ЕС
Националната агенция за приходите /НАП/ започва проверка на фирми, декларирали, че са получили услуги от Европейския съюз на стойност 175 млн. евро.
17-08-2010 13:28
Направени са промени в разпределението на ваучерите за храна
На интернет страницата на Министерството на финансите е публикувана информация относно новия режим на разпределение на ваучери за храна.
17-08-2010 13:13
НАП запорира банкови сметки по интернет
Запорът върху банковата сметка е една от принудителните обезпечителни мерки, които НАП налага, заради невнесени в срок данъци и осигуровки.
03-08-2010 16:43
Специална регистрация на търговците, извършващи вътреобщностни сделки в Румъния
От 01.08.2010 г. в Румъния действа нова система за регистрация на местните търговци, извършващи вътреобщностни сделки.
02-08-2010 12:16
Коефициентът за определяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък става 1,1
От 1 август 2010 г. коефициентът за определяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане става 1,1.
29-07-2010 13:44
Плащания над 5000 лв. и заплати само по банков път
Националната агенция за приходите настоява за законодателна забрана за разплащания в брой на суми над 5000 лв.
27-07-2010 14:24
До призводителите/вносителите на фискални устройства и ИАСУТД
Въвеждането на дистанционната връзка облекчава процедурите по регистриране/ дерегистриране на устройствата, което ще се извършва изцяло по електронен път.
19-07-2010 13:43
Здравна карта от ЕС спасява от прекъснати права
Българите, които подлежат на здравно осигуряване в държава-членка на Европейския съюз, не дължат вноски и у нас.
09-07-2010 12:28
Купуваме трудов стаж на лизинг
Българите бързат да изпреварят реформата и да си купят липсващите години стаж на изплащане, за да стигнат до пенсия.
09-07-2010 12:24
Лихвена ваканция за дългове към НОИ
Фирмите и гражданите, които имат дългове към НОИ, възникнали до 31 декември 2010 г., ще могат да се възползват от осигурителна ваканция.
09-07-2010 12:15
Заявление за освобождаване от здравни вноски се подава преди напускане на страната
Българите, които живеят в чужбина могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас.
28-06-2010 17:27
Денонощен данъчен контрол на стоковите тържища
Проверката на данъчните ще се осъществява чрез т. нар. постоянно наблюдение.Това е подход, при който служителите на НАП се легитимират и присъства в търговския обект през целия работен ден в продължение на дни или седмици.
21-06-2010 15:27
НАП и Главна инспекция по труда започват съвместни проверки
Инспектори на Националната агенция за приходите и на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА”ГИТ”) започват съвместни проверки в цялата страна.
16-06-2010 16:43
Мярката за болничните е факт: 3 дни по 70%
До 31 декември 2010 г. работодателят ще плаща за първите три дни от болничните на своите служители 70% от заплатата им за месеца.
15-06-2010 09:00
Служебна ликвидация се задава за 15% от фирмите след 1 януари 2011
След 1 януари 2011 г. се очаква започване на процедури по служебна ликвидация на около 15% от българските фирми, заяви в интервю председателят на правната комисия в Народното събрание Искра Фидосова (ГЕРБ).
09-06-2010 17:33
Красимир Стефанов: Ще се извършат отново 500 вече приключили ревизии
До няколко седмици ще възложа повторното извършване на 500 вече приключени ревизии, за да бъде проверено дали не е имало сделка между проверяващите и фирмите, казва в интервю за национален всекидневник изпълнителният директор на НАП.
09-06-2010 17:30
Победителите в „Биг брадър фемили” дължат данъци върху наградите
Победителите в „Биг брадър фемили” дължат 10% данък върху доходите, както върху сумата от 200 000 лв., така и върху пазарната цена на колата и апартамента, които ще спечелят.
09-06-2010 17:25
Свързват касовите апарати с НАП от началото на 2011 г.
От началото на 2011 г. всеки касов апарат в България ще бъде свързан с компютърната система на Националната агенция за приходите.
09-06-2010 17:23
Данъчни следят лизинговите вноски и пътуванията в чужбина
Близо 60 млн. лв. укрити данъци за година са разкрили ревизорите на НАП при ревизии на 1900 физически лица.
07-06-2010 12:14
3000 лева глоба за търговци, неподали годишен финансов отчет
Над 27 000 търговци подлежат на санкция от НАП, защото не са подали в срок годишните си финансови отчети за 2008 г. пред Агенцията по вписванията.
04-06-2010 11:29
НАП започва ревизии на златарите
Националната агенция за приходите започва проверки и ревизии на производителите и търговците на златни и сребърни бижута. Контролните действия ще бъдат не само в София и в големите градове, но и в по-малки населени места.
01-06-2010 21:39
Туризма като приоритетен отрасъл в икономиката на България
Определение на икономическото понятие “Туризъм” Според закона за туризма, той е съвкупност от специфични стопански дейности, пътувания, участия в културни прояви , форуми и други, осъществявани в туристически обекти.
01-06-2010 21:19
Възможно е минималната работна заплата да стане 270 лв.
Работодателите и синдикатите обсъждат вариант минималната работна заплата да стане около 270 лв. от 1 юли. Това съобщи пред журналисти министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.
26-05-2010 14:28
Вдигат до 100 хил. границата за ДДС
Промяната ще облекчи малките фирми и данъчните Прагът за задължителна регистрациа по ДДС може да бъде удвоен от сегашните 50 000 лв. на 100 000 лв. оборот за година.
26-05-2010 11:01
Валидност на фактурите при липса на задължителни реквизити по ЗДДС
Една от промените в ЗДДС, (обн. ДВ, бр. 95 от 3.12. 2009 г.), в сила от 1 януари 2010 г., засяга задължителните реквизити на фактурите в качеството им на данъчни документи.
26-05-2010 10:56
Опростени правила относно фактурирането на ДДС в ЕС
До момента правилата относно фактурирането на ДДС бяха толкова сложни, че възпрепятстваха използването на електронни фактури в трансграничната търговия.
25-05-2010 19:01
Данък “доход” отива в общините
Част от приходите от данъка върху доходите на гражданите ще отива в бюджета на общините. Това е залегнало в плана за децентрализация, който трябва да бъде изпълнен до края на 2013 г.
25-05-2010 19:00
Започването на собствен бизнес е спасителен пояс за безработните по време на криза, смятат от Икономическия институт на БАН
75% от самонаетите в България са регистрирани като самоосигуряващи се лица, като повече от половината с този статус са в сивия сектор на икономиката.
23-05-2010 20:25
Публикуван е проект за изменение на Наредба Н-18 за касовите апарати
Предложената промяна в наредбата има за цел привеждането й в съответствие с измененията на Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2010 г.
23-05-2010 19:50
До 60 дни неплатен отпуск през календарната година без съгласие на работодателя
Мярката е антикризисна и е временна - до края на тази година. Пускането в неплатен отпуск ще става, ако преди това е въведено непълно работно време и през същия период са ползвани мерки за запазване на заетост.
21-05-2010 19:57
Догодина ще се вдигнат и стажът, и вноските за пенсия
Тристранният съвет ще обсъжда и вариант, в който мъжете и жените ще се пенсионират на 65 години.
19-05-2010 18:46
ЕК стартира онлайн процедура за консултации за случаи на двойно данъчно облагане в ЕС
ЕК ще предприеме мерки за изготвяне на процедури за предотвратяване на двойното данъчно облагане в ЕС.
19-05-2010 11:06
ДДС за всички фирми
Симеон Дянков: „Само за една седмица пет страни от ЕС са увеличили ДДС - Гърция, Португалия, Испания, Румъния и Швеция. Ние искаме да излезем от кризата без да вдигаме данъците. Резултатите показват, че някои от нашите мерки работят.
16-05-2010 11:27
Указание 91-01-157 / 12.05.2010 г. на НОИ относно попълване Осигурителна книжка нов образец
Във връзка с утвърдения нов образец на осигурителна книжка и с оглед необходимостта от идентичното му попълване даваме следните указания.
16-05-2010 11:23
Актуални указания за подаване на декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ
Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) е с нов формат и съдържание, което включва данни за предприятието, данни за организацията и управлението на безопасността и здравето при работа и данни..
15-05-2010 23:27
Авансово облагане на съдружниците в ООД за доходите им от положен личен труд в дружествата им през 2010 г.
От 1 януари 2010 г. в редакцията на т. 26 на §1 от ДР на ЗДДФЛ, с която се дефинира понятието “Трудови правоотношения” по смисъла на закона, е включена нова буква “и”. В съответствие с нея правоотношенията, между физическите лица – съдружници
15-05-2010 23:25
Указание 91-01-117/08.04.2010г. на НОИ относно промени в Наредба № H-8
Изменения и допълнения на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
15-05-2010 18:32
Нови регламенти за координация на системите за социална сигурност в ЕС
От 01.05.2010 г. се прилагат нови регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки на Европейския съюз /ЕС/ - Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и регламент за неговото прилагане
14-05-2010 22:39
АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА 2010г
Данъчно задължените лица (ДЗЛ) по ЗКПО правят месечни или тримесечни авансови вноски т.е. няма смесен режим.
14-05-2010 18:49
Облагане на съдружници и акционери при преобразуване на дружества
Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) предвижда специален ред за облагане на доходите, придобити от съдружници и акционери - физически лица, при замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества.
12-01-2010 14:12
ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ДВ, 95/01.12.2009 г., в сила от 01.01.2010
Въведена е нова хипотеза за данъчно задължено лице, а именно данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС е данъчно задължено за всички получени услуги. Уточнено е, ...
11-01-2010 14:11
ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ДВ, БР.95/01.12.2009 г.
От 01.01.2010 г. се ограничава обхвата на непризнатите приходи за данъчни цели. Вече няма да се намаля резултата с приходи възникнали по повод на непризнати за данъчни цели разходи, до размера на непризнатите разходи..
31-12-2009 00:17
Процент на осигуровките през 2010 г.
фонд Пенсии-преди 01.01.1960 г. - общ процент е 16, като 8.9 % за сметка на работодателя и 7.1 % за сметка на осигуреното лице
21-12-2009 11:49
Фирмите ще подават финансови отчети само на едно място
От догодина фирмите няма да подават годишен финансов отчет, а годишен отчет за дейността (ГОД). Това означава, че с годишните декларации за облагане с подоходен данък за 2009 г. дружествата ще представят една и съща информация пред НАП и НСИ
18-12-2009 23:14
Само регистрирани по ДДС търговци могат да продават цигари
Според последните промени в ЗАДС. Освен да имат валидна ДДС регистрация, продавачите на цигари трябва да се снабдят и с разрешение за търговия с тютюневи изделия от митницата ...
18-12-2009 11:53
Увеличаване на глобите за работодатели, които не плащат здравни вноски
Депутатите увеличиха драстично глобите за работодатели, които не плащат здравни вноски за служителите си. Те стават от 2 000 до 4 000 лв. за физическите лица, а за едноличните търговци и юридическите лица от 4 000
14-11-2009 10:54
Здравната вноска става 10% от 2011 г
Началото на тристълбовия здравноосигурителен модел у нас се поставя с увеличаването на здравната вноска на 10% от 2011 г., като 6% ще се плащат от служителя и 4% - от работодателя.
14-11-2009 10:53
По-кратък срок за връщане на ДДС
Комисията по бюджет и финанси реши да съкрати сроковете за възстановяване на ДДС Парламентарната комисия по бюджет и финанси реши да съкрати сроковете за възстановяване на ДДС като гласува на второ четене промените в закона за ДДС
13-11-2009 10:57
Хората с намалена трудоспособност ще могат да ползват данъчните си облекчения и месечно
Отстъпката при плащане на целия данък сгради до 30 април 2009 г. ще е 5%, предвиждат промените в Закона за местните данъци и такси
12-11-2009 11:00
Новият бюджет в подкрепа на интересите на бизнеса и хората с високи доходи
По думи на бившия управител на Националния осигурителен институт (НОИ) Йордан Христосков правителството защитава интересите на бизнеса и хората с високи доходи, но не и на пенсионерите и на загубили работата си заради кризата.
05-06-2009 15:38
НОВ СВЕТОВЕН ПРОЕКТ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗАЕТОСТ
В продължение на политиката на компанията за все по-мащабно обслужване на своите клиенти, компанията интегрира в своята електронна система допълнителна услуга - заснемане на видео интервю.
04-06-2009 15:30
Дания премахва ограниченията на пазара на труда за българи и румънци
Ограниченията за български и румънски работници в Дания ще бъдат премахнати от 1 май 2009 год. От тази дата гражданите на тези две страни ще могат да работят в страната, без да имат нужда от разрешение, при равни условия с датските поданици
10-05-2009 23:25
Граждански договори и осигурителни вноски
За работещите без трудови правоотношение се дължат осигурителни вноски за рисковете инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Това са вноските внасяни във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване.
10-05-2009 23:23
Стажът на управителите ще се зачита въз основа на данните в персоналния регистър
Променена е наредбата за осигуряването на работещите в чужбина
26-04-2009 20:23
Работодателите подават декларации обр.1 и обр.6 през www.nap.bg
Осигурителите и самоосигуряващите се лица ще подават в НАП Декларация обр.1 в нов файлов формат.
30-03-2009 14:56
Връщане на данъци от чужбина
Миладо ООД въвежда нова услуга в сферата на своята обширна дейност. От началото на април 2009-та с нас вече можете да възстановите своите данъци, ако сте работили в чужбина . Ние ще Ви съдействаме за...
10-02-2009 20:35
Нова услуга на Миладо
Имаме удоволствието да Ви съобщим, че вече можете да намерите всички необходими документи и бланки , договори на български , английски , немски за имотни , трудово-правни и бизнес , софтуер , документация и бланки за :
Търси в документи