Choose a Language:
РЕГИСТРАЦИИ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Миладо ООД извършва следните услуги, свързани с регистрация и преобразуване:

  • Избор на правно организационна форма;
  • Регистрации – съдебна , данъчна , в НСИ и в НОИ;
  • Дружествени договори, учредителни актове, устави;
  • Договори за управление;
  • Промени в актуалното състояние;
  • Преобразувания на търговци;
  • Прехвърляне на дружествени дялове;
  • Прекратяване и ликвидация.
Търси в документи