Choose a Language:
ВЪТРЕШЕН ОДИТ

 Съдържание:
  1.ВЪТРЕШЕН ОДИТ

  2.ОДИТ НА КАЧЕСТВОТО

  3.ОДИТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

  4.СЕКЮРИТИ ОДИТ

   
Вътрешен одит

Понятието "одитор" се свързва от повечето хора с "хрътка". Той се рови в миналото, откривайки и най-малките грешки и преувеличаващ тяхното значение. Това предубеждение е следствие на допускането за погрешно извършване на процедурите в бизнес-единицата, изискващо наличието на строг контрол. Вътрешният одит се поставя в услуга на управлението на бизнес-единицата. Той се дефинира като управленска функция, която се ангажира с осъществяването на мониторинг в бизнес-единицата за постигане на приетите оперативни и стратегически цели. Имиджа на одитора като "хрътка" не се вмества в концепцията за вътрешния одит като управленска функция. Като такава, той се определя като част от организационната структура, изискващ наличието на доверие в останалите звена в структурата.
Ролята на одита се е променила от простата регистрация на разминаване на изпълнението на задачите с инструкциите, въпреки че това остава основополагащ момент в одита. Днес одиторът се ангажира с анализ на способността на организацията да реагира на промените в средата и да подпомогне мениджъра при вземането на решение за внасяне на подобрения. Вътрешният одит е разграничен от другите управленски функции, с цел да се запази принципа на независимост и обективност на оценките. Одиторът нямат правомощия да извършва промени, неговата роля е само да наблюдава и да дава предложения. От него се изисква тези решения да са съобразени както с възможностите на организацията, така и с нейната управленска структура.

Одит на качеството


Систематична и независима проверка, която да определи дали дейността, свързана с качеството и свързаните с нея резултати съответстват на планираните ангажименти и дали тези ангажименти са извършени ефективно и са годни за постигане.

Цели

 • Определяне на съответствието или несъответствието на елементите на системата за качество със специфичните изисквания.
 • Определяне на ефективността на приложената система за качество с оглед постигане на определени цели във връзка с качеството.
 • Предоставяне на одиторите възможност за подобряване на системата за качество.
 • Спазване на законовите изисквания.

Обхват на одита на качеството
Прилагането на системите за одит на качеството предполага наличието на Документирана система за управление на качество.
За да се постигне ефективна оценка на качеството е необходимо изграждането на следните организационни нива:

 • Ръководство за качеството - документ, в който се излага политиката по качеството и системата за качество на дадената организация.
 • Процедури и/или Планове за качество - описващи средствата, с които трябва да се провежда политиката и правилата, които се прилагат.
 • Работни инструкции и/или Въпросници - излагащи изискванията за отделните дейности.
 • Формуляри за документиране - документи, създавани в процеса на изпълнение на процедурите/инструкциите. Те доказват, че задачите/дейностите са били предприети под контрола на документираната система за управление на качеството.


Одит на Информационните системи


Определя се като разработване, използване и поддръжка на компютърни счетоводни системи. Целта, която се поставя е постигането на пълна интеграция между програми, масиви от данни и компютърни операции. Специфични са изискванията за сигурност по отношение на техническото и програмното осигуряване.

Хардуерен контрол
Техническото обезпечаване на дейността на огранизацията може да бъде осъществено от обикновения персонален компютър или от сложно изградена локална мрежа с множество ограничения по отношение на нерегламентиран достъп до информацията. Независимо от решението за техническо обезпечаване е небходимо изготвянето на план за действие при срив на системата. Улеснението давано от компютрите може да се превърне в проблем, ако не се изработи план за сигурно съхранение на информацията.
Като всяко друго оборудване и хардуерът подлежи на амортизиране и е необходимо изработването на план за подмяната на съществуващия с нов.
При инсталацията на нов хардуер може да се използват следните методи за намаляване на риска:

 1. Разделяне на системата, така че при срив в някоя от обособените части другите да функционират.
 2. Дублиране на информацията, така че тя да бъде достъпна чрез друг компютър при проблеми с инсталирания.
 3. Защита в дълбочина на информацията, осъществявана посредством комплекс от мерки за предотвратяване нерегламентиран достъп или унищожаване на информацията.

Софтуерен контрол
Софтуерът се закупува като готов пакет или да се организира специално за условията на организацията. Този организационен процес се осъществява от външна организация или от собствени специалисти. В условията на постоянни промени в околната за организацията среда, необходимостта от текуща модификация на информационната система нараства.
Големите информационни системи в организацията предполагат разработването на специфичен софтуер, докато персоналните компютри обикновено работят с готови пакети от програмни продукти. Те са лесно възстановими и заменими при срив.
Проблемите за всяка организация възникват не само при въвеждането на нови програмни продукти, но и при последващото обслужване, промяна и развитие. Софтуерния контрол свежда тези проблеми до минимум.

Секюрити одит

Финансова защита
Одиторите разглеждат методите за оценка на степента на защитеност на средствата и на подходящото им вложение в различни активи.
Дълготрайни материални активи
Необходимо е наличието на адекватна счетоводна информация за състоянието на дълготрайните материални активи. Тя съдържа данни за разположението на активите, отчетна им стойност, материално отговорното лице. Всички загуби или повреди подлежат на проверка.
Предвид факта, че не винаги използваните активи принадлежат на организацията, е необходима проверка на притежаваните документи за собственост върху активите.
Организацията приема амортизационна политика по отношение на дълготрайните материални активи. Възприетия метод за амортизация на активите отчита както данъчно признатите стойности, така и стойностите максимизиращи ефективността от използването на активите. Одитора следва да оцени ефективността на прилагане на тази политика и да предложи промени при откриване на недостатъци.
Правилното определяне на стойността на дълготрайните активи е в основата на правилно определяне на стойността на организацията като цяло.
Собствен капитал
В организацията се изгражда система за мониторинг върху отчитането на собствения капитал. На контрол подлежат количеството и качеството на активите апортирани от собствениците. В големи организации този контрол се извършва репрезентативно, като решението за честота на проверките се взема от мениджърския екип.
Вземания
На контрол подлежи съществуването на вземанията, отчитането им по тяхната реализируема стойност и на провизирането на трудносъбираемите вземания. От съществена важност за одита и мениджмънта е контрола върху междуфирменото кредитиране, лихвеното равнище и зависимостта му от "кредитния рейтинг" на длъжника. Не са маловажни и процедурите осъществявани след отпускането на кредита - начисляване и получаване на погашения и лихви, провизиране.
Парични средства
Средствата по сметките и в касата на организацията подлежат на постоянен контрол. При установяване на недостатъци те своевременно се отстраняват, за да се предпази организацията от големи загуби.
Системата за строг финансов контрол е необходима за предпазване на организацията от измами от страна на нейни служители. Тя дава оценки и на целесъобразността при използването на паричните средства.
Краткосрочни и дългосрочни задължения
От съществена важност за поддържането на ликвидността в дадена организация е стриктното проследяване на всички задължения. Навременното им погасяване е от съществена важност за организацията. За целта трябва да бъде изготвена програма за погасяване, в която да се посочват кредиторите, падежа на задължението и неговия размер.

Търси в документи