Choose a Language:
ЦЕНИ

Compilation_4_Publishing.png

Цени на правни услуги на МИЛАДО ООД


РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

1. Копие от личната карта на едноличния търговец;
2. Трябва да сте избрали име на едноличния търговец, като към него съгласно разпоредбите на ТЗ /търговския закон/ има задължителна добавка от първото и второто или първото и третото име на лицето, което регистрира едноличния търговец;
3. Трябва да знаете седалището и адреса на управление на едноличния търговец;
4. Трябва да знаете предмета на дейност на едноличния търговец – основни дейности, с които ще се занимава търговеца и с наша помощ ще бъдат допълнени по ваш избор и други дейности към предмета;
5. Лично присъствие на лицето, което регистрира едноличния търговец.

ЦЕНА: 120 лева

В цената е включено:

1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на ТЗ /търговския закон/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;
3. Държавна такса за регистрация на ЕТ;
4. Държавна такса за резервация на името на фирмата на едноличния търговец;
5. Внасяне на всички дължими държавни такси;
6. Изготвяне на автоматичен печат – по ваш избор на форма, размер и на лого.

ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ - ПРЕКРАТЯВАНЕ:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

1. Копие от личната карта на едноличния търговец;
2. Уведомление от съответното НАП /в зависимост от седалището и адреса на управление на едноличния търговец/ по чл.77,ал.1 от ДОПК;
3. Копие от последно съдебно решение, а ако е пререгистриран едноличния търговец номер по ЕИК;
4. Личното присъствие на заявителя;

ЦЕНА: 30 лева

В цената е включено:

1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на ТЗ /търговския закон/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;
3. Държавна такса за прекратяване дейността на ЕТ;
4. Внасяне на всички дължими държавни такси;

ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ - ПРОМЕНИ:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

1. Копие от личната карта на едноличния търговец;
2. Копие от последно съдебно решение, а ако е пререгистриран едноличния търговец номер по ЕИК;
3. Личното присъствие на заявителя;

ЦЕНА: от 130лева до 180 лева, в зависимост от вида на промените

В цената е включено:

1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на ТЗ /търговския закон/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;
3. Държавна такса за промени в ЕТ;
4. Внасяне на всички дължими държавни такси;

ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ - ПРОДАЖБА:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

1. Копие от личната карта на едноличния търговец;
2. Копие от последно съдебно решение, а ако е пререгистриран едноличния търговец номер по ЕИК;
3. Личното присъствие на собственика на ЕТ;
4. Личното присъствие на лицето, което ще закупува ЕТ

Ако лицето, което ще закупува е юридическо лице освен горепосочените документи са необходими и следните други документи:

4а. Копие от последното съдебно решение на юридическото лице, а ако е пререгистриран - номера по ЕИК;

/ЕДНОЛИЧНО/ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД, ООД/ - РЕГИСТРАЦИЯ:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

1. Копие от личната карта на едноличния собственик на капитала /при ЕООД/ или копия от личните карти на съдружниците /при ООД/;
2. Трябва да сте избрали име на фирмата;
3. Трябва да знаете седалището и адреса на управление на юридическото лице;
4. Трябва да знаете предмета на дейност на фирмата – основни дейности, с които ще се занимава юридическото лице и с наша помощ ще бъдат допълнени по ваш избор и други дейности към предмета;
5. В случай че управителите са няколко трябва да знаете как ще се управлява дружеството – само заедно, заедно и поотделно или до определена сума заедно и поотделно, а над определена сума само заедно;
6. Разпределение на дяловете на съдружниците /при ООД/ - кой какъв дял от капитала ще притежава;
7. Какъв ще бъде размерът на капитала, който ще внасяте. Минимумът е 5000 /пет хиляди/ лева, но при първоначална регистрация Търговския закон позволява да бъде внесен само 70 % от капитала, т.е. 1750/хиляда седемстотин и петдесет/ лева, като останалата част трябва да бъде довнесена до една година от регистрацията в търговския регистър.

На първият етап подготвяме документите, които са необходими за откриване на набирателната сметка на името на дружеството, които са: протокол – решение и учредителен акт /при ЕООД/ или протокол от Общото събрание на съдружниците и дружествен договор /при ООД/. На този етап е необходимо личното присъствие само на управителя, който трябва да завери пред нотариус попълненото заявления за резервация на името в Агенция по вписвания –търговски регистър.

След като бъде издадено удостоверението от банката с него и изготвените документи от първи етап се връщате при нас, за да подпишете и останалите подготвени от нас документи, като съдържанието на всеки един документ, който подписвате ще ви бъде подробно обяснено.

ЦЕНА: 160  лева

В цената е включено:

1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на ТЗ /търговския закон/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;
3. Държавна такса за регистрация на ЕООД /ООД/;
4. Държавна такса за резервация на името на фирмата на ЕООД /ООД/;
5. Държавна такса на издаване на Удостоверение за актуално състояние;
5. Внасяне на всички дължими държавни такси;
6. Изготвяне на автоматичен печат – по ваш избор на форма, размер и на лого.
7. Получаване на Удостоверението по т.5

/ЕДНОЛИЧНО/ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД, ООД/ - ПРОМЕНИ:

ЦЕНА: 100 /триста/ лева

В цената е включено:

1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на ТЗ /търговския закон/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;
3. Държавна такса за продажба на ЕТ;
4. Внасяне на всички дължими държавни такси;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

1. Копие от личната карта на управителя;
2. Копие от последно съдебно решение, а ако е пререгистрирано юридическото лице - номер по ЕИК;
3. Личното присъствие на управителя;
4. Копие от учредителния акт /при ЕООД/ или от дружествения договор /при ООД/;

Ако промяната е свързана с влизане на нов съдружник в юридическото лице е необходимо копие и от неговата лична карта.

ЦЕНА: от 130 лева до 230  лева, в зависимост от вида на промените

В цената е включено:

1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на ТЗ /търговския закон/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;
3. Държавна такса за промени в ЕООД /ООД/;
4. Внасяне на всички дължими държавни такси;

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ - ПРОДАЖБА:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

1. Копие от личната карта на управителя;
2. Копие от последно съдебно решение, а ако е пререгистрирано юридическото лице - номер по ЕИК;
3. Личното присъствие на управителя;
4. Копие от учредителния акт на ЕООД;
5. Копие от личната карта на лицето, което ще закупува дяловете на ЕООД;
6. Личното присъствие на лицето по т.5

ЦЕНА: 200  лева

В цената е включено:

1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на ТЗ /търговския закон/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;
3. Държавна такса за продажба на ЕООД;
4. Внасяне на всички дължими държавни такси;

/ЕДНОЛИЧНО/ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД, ООД/ - ПРЕКРАТЯВАНЕ:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

1. Копие от личната карта на управителя;
2. Копие от последно съдебно решение, а ако е пререгистрирано юридическото лице - номер по ЕИК;
3. Личното присъствие на управителя;
4. Копие от учредителния акт /при ЕООД/ или от дружествения договор /при ООД/;
5. Копие от личната карта на лицето, което ще бъде ликвидатор на дружеството, ако е различно от управителя;
6. Уведомление от съответното НАП /в зависимост от седалището и адреса на управление на юридическото лице/ по чл.77 от ДОПК;

ЦЕНА: от 380 /триста и осемдесет/ лева

В цената е включено:

1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на ТЗ /търговския закон/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;
3. Държавна такса за прекратяване на ЕООД /ООД/;
4. Държавна такса за обнародване на покана до кредиторите, които в шест месечен срок от обнародването на поканата могат да предявят вземанията си
5. Внасяне на всички дължими държавни такси;

След изтичане на шест месечния срок от обнародване на поканата в държавен вестник е необходимо да се подготвят документи за заличаването на юридическото лице от търговския регистър. За този етап се заплаща отделно държавна такса и хонорар, които общо са в размер на 230 /двеста и тридесет/ лева.

ДРУГИ ПРАВНИ УСЛУГИ:

1. Устна консултация – 20 лева;
2. Консултация с преглед на документи – 50 лева;
3. Консултация и даване на становище по образувано дело с преглед на документите по делото в съда – 100 лева;
4. Изготвяне на пълномощно – 20 лева;
5. Изготвяне на пълномощно за разпореждане с недвижим имот - 30 лева;
6. Изготвяне на договори без материален интерес – 70 лева;
7. Изготвяне на нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и други – в зависимост от материалния интерес, съгласно чл.6, т.8 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения;
8. Изготвяне на нотариална покана – 50 лева;
9. Изготвяне на бланка на запис на заповед – 50 лева;
10. Изготвяне на жалби, без явяване в съдебно заседание – 100 лева;
11. За защита по граждански дела за една инстанция по трудово -правни спорове и неоценяеми искове – от 300 лева до 500 лева, в зависимост от сложността на случая;
12. При всички останали случаи за защита по граждански дела за една инстанция хонорара се определя в зависимост от материалния интерес;
13. Други;

ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ОБАДЕТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ, ЗА ДА УГОВОРИМ УДОБЕН И ЗА ДВЕТЕ СТРАНИ ДЕН И ЧАС: 02 851 24 06 и GSM: 0878 467 888

Консултации

Цените на правните консултации се определят в зависимост от сложността на правния казус и времето и ресурсите, необходими за разрешаването му.

Търси в документи