Choose a Language:
ЦЕНИ

Цени на счетоводни услуги

НАШЕТО СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВОРЕГИСТРИРАНИ ФИРМИ

При сключване на абонамент за счетоводни услуги

1.  Изготвяне на бизнес план за вашата дейност , разяснение на всички дейности по стартирането на вашето бизнес начинание. / Шест съществени дейности, които трябва да се знаят преди стартирането на бизнес начинание /
2.  Промоциална цена / намаление от 50% до 100 % / за първите месеци на старта на вашия бизнес.
3.  Изготвяне на месечни и годишен финансов отчет за 2017 г – безплатно
4.  При желание за регистрация по ДДС – безплатна регистрация

ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ НА НОВА ФИРМА :

При сключване на договор за абонаметно счетоводно обслужване за 1 година
таксата на адвоката за регистрацията на фирмата е 0 лв .
Изготвяне на необходимите документи за регистрация на ООД или ЕООД .

За да получите конкретен отговор, посете нашия офис - ул. Тунджа №3 ап.1 - до Пирогов

тел. за въпроси и контакт :  02/851 24 06 , 0878 770 172

Предоставяме на вашето внимание примерни цени, за вяка фирма индивидуално договаряне според вида дейност , документооборота и броя нает персонал :

ЦЕНОРАЗПИС ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

1. Комплексно обслужване

Комплексното обслужване включва:

 • Поемане на ангажимент към клиента;
 • Консултиране в процеса на работа и при промени в нормативни актове, касаещи дейността клиента;
 • Обработка на първичните счетоводни документи, водене на регистри,
 • Изготвяне на изготвяне на необходимите справки и отчети,
 • ТРЗ обслужване на осигурените лица;
 • Изготвянето на месечна справка-декларация и дневници по ДДС /за регистрираните лица/;
 • Изготвяне на интрастат декларации;
 • Годишен счетоводен отчет, изготвяне;
 • Данъчна защита на извършената счетоводна работa.
МЕСЕЧНО
НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС
РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС
до 20 ПСД и до 5 осигурени лица 
70 - 100 лв
           140 - 180 лв
до 50 ПСД и до 10 осигурени лица
100 - 150 лв
 180 - 280 лв
до 100 ПСД и до 20 осигурени лица
200 - 280 лв
300 - 500 лв
над 100 ПСД
над 20 осигурени лица
По договаряне
минимум 280 лв
По договаряне
минимум 700 лв
над 200 ПСД
над 30 осигурени лица
-
По договаряне
минимум 1000 лв
Изготвяне на интрастат декларации
-

60 лв – 260 лв

Посочените цени са ориентировъчни и могат да се променят при конкретно договаряне и в зависимост от сложността на счетоводната обработка. Фирми с по-голям обем и сложност на счетоводната обработка получават оферта след допълнително запознаване със счетоводната им документация.

Забележки:

 • ПСД – първичен счетоводен документ (фактурара, митническа декларация, договор, банково бордеро, опис, касов бон, отчет, заповед, акт и др.)
 • Документите се приемат / предават по ОПИС!
 • Възможни са корекции на цените във връзка с особености на дейността /например голям брой аналитични нива на отчетност/ или специфични изисквания на клиента.

Цената на услугата зависи от няколко основни характеристики:

 • Брой документи на месец или счетоводни записи - включва всяко счетоводно осчетоводяване, документиращо стопански операции фактури/приходни,разходни/, ПКО,РКО, банкови транзакции, начисления на заплати и др.
 • Вид дейност – услуги, търговия, търговия и услуги, производство
 • Реистрация по ЗДДС
 • Внос, Износ, ВОП, ВОД
 • Брой на персонала
 • Наличие и брой на банкови сметки-левови и валутни
 • Брой дълготрайни активи

2. Еднократни услуги

Данъчни ревизии и счетоводни вътрешни одити – една дванадесета част от месечното възнаграждение за всеки ревизиран/одитиран месец, но не по-малко от 250 лв. 250.00 лв
Проверки от институциите – 50 лв. за всеки отделен случай. 50 лв

Изготвяне на интрастат декларации - Дневник- изпращане и Дневник- пристигания
- до 2 пристигания/изпращания на месец
- от 3 до 5 пристигания/изпращания на месец
- от 6 до 10 пристигания/изпращания на месец
- над 10 пристигания/изпращания на месец


40 лв.
80 лв.
140 лв.
240 лв.

Разчетно-платежна ведомост, ТРЗ обслужване  10.00 лв / осигурено лице
Трудови договори, допълнителни споразумения, служебни бележки и др.  5.00 лв/бр
Декларация обр.1, обр.6, уведомления по КТ, запис на дискета  5.00 лв/бр
Платежни документи - изготвяне  1.00 лв/бр
Платежни документи - носене/вземане в/от банката на клиента  10 лв/посещение
Представяне/подаване на документи пред съответния орган  10.00 лв/бр
Консултации, инвентаризации, вътрешни ревизии  30.00 лв/час
Регистрация/дерегистрация по ДДС  120.00 лв
Еднократно осчетоводяване на документи на нерегистрирани по ДДС  0.90 лв/първичен документ
Еднократно осчетоводяване на документи на регистрирани по ДДС  1.50 лв/първичен документ
Годишен счетоводен отчет на нерегистрирани по ДДС  180.00 лв
Годишен счетоводен отчет на регистрирани по ДДС  360.00 лв
Попълване на данъчна декларация  20.00 лв/минимум
Търговски и други договори  20.00 лв/час
Документи за банков кредит  120 лв
Документи за пенсиониране  50.00 лв
Разработка и внедряване на системи за вътрешен финансов контрол  по договаряне
Регистрация/промяна в обстоятелствата на фирми - ЕТ, ДЗЗД  80.00 лв
Регистрация/промяна в обстоятелствата на фирми - дружества  180.00 лв
Годишно счетоводно приключване  180.00лв/минимум
Търси в документи