Choose a Language:
УПРАВЛЕНСКИ ОДИТ

Дефиниране на управленския одит

Управленския одит е услуга срещу заплащане от независими, обективни, знаещи и можещи професионалисти-одитори, защитаващи интересите на собствениците и оказващи съдействие на мениджърите за достигане на целите за икономично, ефикасно и ефективно използване на потенциала на фирмите. Посредством Управленския одит, одиторите могат да дадат на собствениците независимо одиторско мнение относно мястото на фирмата на пазара, оценка на мениджмънта, верността, точността и честноста на информацията в счетоводния отчет от гледна точка на целесъобразност или съществуващите резерви, отклонения, заедно с производителността на управленския труд в сравнение с общата производителност, печалбите и наличните ресурси като индикатори за успешно управление.

За провеждане на управленския одит е необходимо използването на управленски стандарти за одит по основните процедури, такива като набиране на информация, анализ, констативен доклад и окончателен доклад.

Решението за подхода при провеждането на управленския одит се взема в зависимост от редица фактори такива като: - провеждан ли е счетоводен одит или не. В единия случай изследваме фирмата в обхвата на управленския одит, а в другия освен това следва да направим и репрезентативно изследване по законосъобразност.

в какво състояние се намира фирмата:

- при криза: следва да говорим за антикризисен управленски одит
- при динамично статукво: систематичен управленски одит
- при подем: позициониращ управленски одит

според спецификата на заданието за управленски одит и т.н.

Компоненти на управленския одит

Поръчител - Собствениците, инвеститорит е и кредиторите при съгласие на собствениците.
Ползвател на информацията - Собствениците, инвеститорите, кредиторите и топ мениджмънта на фирмата
Цел - Защита интереса на собствениците. Извършва одит на фирмата по целесъобразност. Определя се достоверността на информацията в годишния счетоводен отчет и годишния управленски отчет от гледна точка на целесъобразността.

Обхват на управленския одит

- Правен статус на фирмата
- Собственост на фирмата
- Легитимност на бизнеса
- Управленска структура
- Организационна структура
- Ефективност на управлението
- Динамика на потенциала на фирмата
- Стратегически контрол
- Социален одит

Търси в документи