Choose a Language:
ПРАВНИ УСЛУГИ

invest_1__1.jpg

Правните консултации включват:

- Изготвяне на всички видове договори;
- Правна помощ по предстоящи, текущи и сключени сделки;
- Становища по възникнали правни проблеми;
- Справки и мнения по действащото гражданско и търговско законодателство;
- Правна защита и процесуално представителство по граждански и търговски спорове;
- Други консултации и правно представителство.

Миладо ООД извършва правни услуги и консултации по:

- Закон за възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ, ЗС;
- Закон за възстановяване на собствеността върху някои магазини, работилници, складове, ателиета;
- Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд;
- Закон за кооперациите;
- Закон за отчуждаване на едрата градска покрита собственост;
- Закон за национализация на частни индустриални и минни предприятия;
- Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти;
- Закон за стопанисване и ползване на земеделски земи.

Миладо ООД извършва следните услуги, свързани с регистрация и преобразуване:

- Избор на правно организационна форма;
- Регистрации – съдебна, данъчна, в НСИ и в НОИ;
- Дружествени договори, учредителни актове, устави;
- Договори за управление;
- Промени в актуалното състояние;
- Преобразувания на търговци;
- Прехвърляне на дружествени дялове;
- Прекратяване и ликвидация.

Търси в документи