Choose a Language:
ОДИТ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Същност на одита на човешките ресурси

Одитът представлява независим обективен оценъчен преглед на дейностите, идентифициращи връзката между тях и корпоративните стратегии и целите на организацията.
Одитът е насочен преди всичко към правилното изграждане на Система за управление на човешките ресурси, нейното функциониране и предотвратяване на възможни проблеми в управлението на персонала. Одитът на човешките ресурси подпомага за ефективно управление на човешките ресурси, изграждането и оптимизирането на кадровата политика, инвестирането в хора, диагностика на кадровия потенциал, непрекъснато обучение и развитие, изграждането на корпоративна култура.

Одитът на човешките ресурси е насочен върху 3 ключови области:

 • Хората
 • Процесите
 • Комуникациите

Предназначение на одита на човешките ресурси:

 • За определяне на ефективността на отделни дейности и процедури, които се извършват при управление на човешките ресурси
 • Намаляване на разходите за дейностите по човешките ресурси
 • Преоценяване и модифициране на организационните структури
 • Въвеждане на показатели, чрез които се наблюдава качеството и приноса на управление и развитие на човешките ресурси
 • Повишаване на удовлетвореността на служителите и ефективността на тяхната работа
 • Внедряване на информационни системи за управление и развитие на човешките ресурси
 • Подобряване на вътрешните комуникации в организацията и определяне на нови комуникации и инструменти и информационни потоци
 • Намиране на подходящи хора за подходящи позиции
 • Оценяване на потенциала на мениджмънта, установяване на личните и професионалните потребности за развитие на управленския персонал и другите служители

Оценка на управленския персонал

Одитът на управленския потенциал е инструмент за оценяване на човешкия потенциал, предимно мениджърите или ключовите служби, чрез използване на различни методи. Този тип одит включва проект, уточняващ проектиране на компетентността и оценяване на човека за определена позиция.

Преглед на процеса и ръководството

Целта е да се направи преглед на текущото състояние на обслужването на ЧР и да предложи препоръки, които да доведат до по-висока ефективност и намаляване на разходите.

Одит на вътрешните и външните комуникации

Целта на тази задача е да се идентифицират и решат основните тесни места във вътрешните и външните комуникации (комуникационния процес). С помощта на различни инструменти за одит се прави прецизна картина на комуникациите.

Търси в документи