Choose a Language:
ФИНАНСОВ ОДИТ

Основание за извършване на одита

 • Действащото законодателство
 • Писмено изразеното желание на някои от потребителите на информацията от финансово-счетоводния отчет

Органи на одита

 • Дипломирани експерт счетоводители
 • Специализирани одиторски предприятия

Обхват на одита

 • Съблюдаване на принципите на отчетността
 • Последователно прилагане на оповестената счетоводна политика
 • Методологична обоснованост на текущото счетоводно отчитане
 • Ефективност на вътрешния контрол /по законосъобразност/
 • Правилност на годишното счетоводно отчитане
 • Достоверност на годишния счетоводен отчет
 • Съответствие между годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на ръководните органи на управлението

Принципи на одита

 • Планираща фаза
  • Определяне на съществеността на извадките
  • Одиторска програма по отделни обекти
  • Аналитични процедури
  • Работен график
 • Работна фаза
  • Изпълнение на планираните процедури
 • Заключителна фаза
  • Таблица за предлаганите промени в счетоводния отчет
  • Таблица за оценяване на неприетите промени
  • Резюме на изпълнението на одита
  • Одиторски доклад
  • Финансово-счетоводен анализ

 

Търси в документи