Choose a Language:
ОДИТ

МИЛАДО ОДИТ ООД представя за следните одиторски услуги:

1. Независим финансов одит;
2. Одит / проверка на разходите по оперативни програми на европейския съюз и други двустранни международни проекти;
3. Преглед на финансови отчети (по-ниска степен на сигурност от одита);
4. Компилиране / изготвяне на финансови отчети;
5. Помощ при изготвянето на финансови отчети.

Независим финансов одит

Одитът ще извършим съгласно Международните одиторски стандарти (МОС). Тези стандарти изискват да спазваме етичните изисквания и да планираме и провеждаме одита така, че да се убедим в разумна степен на сигурност, че във финансовите отчети на дружеството не се съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва изпълнение на процедури за получаване на одиторски доказателства, подкрепящи сумите и оповестяванията във финансовият отчет. Избраните процедури ще зависят от нашата професионалната преценка, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали се дължат на измама или грешка. Одитът включва също и оценка на уместността на прилаганата счетоводна политика и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и цялостното представяне на финансовия отчет.
Поради тестовия характер и другите вътрешноприсъщи ограничения на одита, както и поради присъщите ограничения на всяка счетоводна система и система за вътрешен контрол, налице е неизбежният риск, че някои съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, могат да останат неразкрити, въпреки че одитът е надлежно планиран и изпълнен в съотвествие с МОС.
В процеса на оценките на риска ние разглеждаме вътрешния контрол, свързан с изготвянето на финансовия отчет на предприятието, за да разработим одиторски процедури, които са уместни при съществуващите обстоятелства, а не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на предприятието. Независимо от това ще ви съобщим в писмена форма каквито и да било съществени недостатъци във вътрешния контрол, които са свързани с одита на финансовия отчет и които ще установим по време на одита.
Одитът ще бъде проведен на базата на това, че ръководството потвърждава и разбират, че носят отговорност:
- за изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане или Националните стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия;
- за вътрешен контрол, какъвто ръководството счете за необходим, за да даде възможност за изготвянето на финансов отчет, който не съдържа съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама или грешка; и
- да ни предостави:
достъп до цялата информация, която е известна на ръководството, която е уместна за изготвянето на финансовия отчет, като например регистри, документация и други въпроси;
допълнителна информация, която може да поискаме от ръководството за целите на одита; и
неограничен достъп до лица в предприятието, от които считаме, че е необходимо да получим одиторски доказателства.
Като част от процеса на одита ще поискаме от ръководството писмено потвърждение относно изявленията, които са направени пред нас във връзка с одита.
Очаквам пълно съдействие от Вашия персонал по време на одита.
Освен заверка на отчета ще получите и изготвен от нас одиторски доклад изготвен съгласно МОС.
Законът за счетоводството и МОС изискват от нас да се запознаем с годишния отчет/доклад за дейността на ръководството и с друга информация в документа, и да отразим това в нашия одиторски доклад. Целта на тази процедура е да проверим дали годишният отчет/доклад за дейността на ръководството, включително начина на представянето на информацията в него, е в евентуално значително несъответствие с информацията, представена във финансовия отчет. Нашия одит няма за цел извършване проверка на тази друга информация извън обхвата на финансовия отчет.
Ако клиента възнамерява да публикува нашия доклад, същият следва да бъде публикуван с финансовия отчет, включително пълното оповестяване към него.
Формата и съдържанието на проекто одиторския доклад може да бъде изменяна в процеса на констатациите от одита до достигане на окончателния си вид.

Одити / проверка на разходите по оперативни програми
Нашия ангажимент ще бъде изпълнен в съответствие с изискванията на Международния стандарт за свързани по съдържание услуги, приложим по отношение на ангажименти за извършване на договорни процедури, и това ще бъде посочено в нашия доклад. Процедурите, които ние ще извършим не представляват одит или преглед съгласно Международните одиторски стандарти или на Международните стандарти за ангажименти за преглед и следователно няма да бъде изразена сигурност по отношения на финансовите отчети на предприятието.
Разчитаме на пълно сътрудничество от страна на вашия персонал и вярваме, че ще ни бъдат предоставени всички данни, документация и друга информация, която ще изискаме във връзка с нашия ангажимент.

Прегледи на финансови отчети
Ние ще извършим преглед на финансовия отчет съгласно Международните стандарти за ангажименти за преглед. Тези стандарти налагат прегледа да бъде планиран и проведен така, че да получим умерена степен на сигурност доколко финансовия отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Прегледът се ограничава предимно до отправяне на проучващи запитвания към персонала на дружеството и извършване на аналитични процедури по отношение на финансовата информация, като по този начин предоставя по-ниска степен на сигурност от одита. Ние няма да извършим одит на този финансов отчет и съответно няма да изразим одиторско мнение върху него. Съответно ние ще издадем доклад за извършения преглед върху финансовия отчет.

Компилиране / изготвяне на финансови отчети
Процедурите, които ще извършим са единствено с цел да ви помогнем при изготвяното на вашите финансови отчети. Докладът, който ще изготвим не следва да бъде използван за други цели и е предназначен единствено за ваша информация.
Процедурите, които ние ще извършим не представляват одит или преглед съгласно Международните одиторски стандарти или на Международните стандарти за ангажименти за преглед и следователно няма да бъде изразена сигурност по отношения на финансовите отчети на предприятието.
Разчитаме на пълно сътрудничество от страна на вашия персонал и вярваме, че ще ни бъдат предоставени всички данни, документация и друга информация, която ще изискаме във връзка с нашия ангажимент.

Помощ при изготвянето на финансови отчети
Услугата която ще извършим е с цел да ви помогне при изготвяне на годишните финансови отчети, годишната данъчна декларация и други отчети и декларации, които се изискват по закон. Тя представлява единствено консултации, указания и помощни изчисления, които да ви помогнат.
Процедурите, които ние ще извършим не представляват одит или преглед съгласно Международните одиторски стандарти или на Международните стандарти за ангажименти за преглед и следователно няма да бъде изразена сигурност по отношения на финансовите отчети на предприятието.

Търси в документи