Choose a Language:
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Годишно приключване

Годишното приключване, извършено от Миладо ООД, ще осигури завършване на финансовата Ви година без затруднения. 

Миладо ООД предоставя следните услуги при годишно приключване:

  1. Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети;
  2. Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети; 
  3. Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО;
  4. Изготвяне и представяне на годишни статистически форми пред НСИ;
  5. Проверка и заверка на годишни финансови отчети от дипломиран експерт – счетоводител.
      
    Какво представлява тази услуга?

- При изпълнението на тази услуга, ние съставяме годишният финансов отчет на предприятието.
- За целта ние събираме, класифицираме, обобщаваме и представяме създадената в счетоводството на предприятието информация във формата на съответния счетоводен отчет – на български или английски език.
- Обикновено, изискваме оборотна ведомост и на нейна основа, след проверка на приложената счетоводна политика и достатъчно други доказателства, съставяме съответния отчет.
- Съставеният отчет се придружава от специален доклад-сертификат, удостоверяващ автентичността му.

          Защо ще е полезно да ползвате тази услуга?

 - Ние съставяме и подписваме в качеството ни на съставители, съответния счетоводен отчет вместо вас .
 - Получавате специален доклад-сертификат, удостоверяващ верността на съставения счетоводен отчет
 - Ако не разполагате с квалифициран съставител на финансови отчети, ние изпълняваме професионално тази функция
 - Подписаният от нас счетоводен отчет е гарантиран с нашият авторитет и отговорност.

Търси в документи