Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
ПРАВНА ЗАЩИТА

Данъчна и правна защита

Ние можем да бъдем вашето лице пред данъчните органи.


Данъчната защита, предлагана от Миладо ООД, включва:

  • Представителство и защита на публичните и частни фирми пред данъчната администрация и НОИ при ревизии и извършени констатации;
  • Съдебна защита при обжалване на данъчни ревизионни актове.
Търси в документи