Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Всяко дружество в България, независимо от предмета и обема на дейността му, задължително влиза в административно-правни отношения със следните държавни институции:

1. Съд
2. Агенция по вписванията
3. Национална агенция по приходите
4. Национален статистически институт
5. Инспекция по труда
6. Комисия по защита на личните данни
7. Общинска дирекция “Местни данъци и такси”
8. Агенция за финансово разузнаване
9. Българска Народна Банка

Административното обслужване на едно дружеството включва представителство пред всяка от тези институции и взаимодействие с тях, представяне на изискуемите от нормативните актове документи, справки и декларации в законоустановените срокове, банково разплащане на съответните данъци и такси, защита на интересите на дружеството пред институциите и избягване на санкции.

МИЛАДО ООД може да улесни Вашите бизнес отношения  с горепосочените институции като направи всички необходими стъпки във всяка една институция,  а имено :

1. Съд:

1.1. Първоначална регистрация;
1.2. Регистрация на промените, които съгласно Търговския закон подлежат на вписване в съда:

-  фирма (наименование);
-  седалище и адрес на управление;
-  предмет на дейност и срок на договора;
-  имената, съответно фирмите на съдружниците;
- управител и начин на представителство, съответно органи на дружеството, мандат и брой на членовете при АД;
-  размер на капитала, вид и брой на акциите при АД;
-  вид и стойност на непаричните вноски.

2. Агенция по вписванията

2.1. Първоначална регистрация;
2.2. Регистрация на промените, които съгласно Закона за регистър БУЛСТАТ подлежат на вписване в регистъра:

- код по Булстат;
- актове за създаване, промяна и прекратяване;
- правноорганизационна форма;
- наименование;
- седалище и адрес на управление;
- адрес за кореспонденция на територията на страната с всички държавни институции, както и телефон, факс, електронен адрес;
- адрес на местоизвършване на дейността или на имота;
- предмет на дейност;
- срок на съществуване;
- състояние;
- капитал и разпределение на капитала;
- правоприемство;
- органи на управление и представителство - управляващ и/или представляващ (имена, гражданство, ЕГН, ЛНЧ за чуждестранно лице, начин на представляване, длъжност на управляващия), вид и състав на колективния орган на управление;
- съдружници, съответно акционери;
- други данни, определени със заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.

3. Национална агенция по приходите:

3.1. Регистрация, съответно дерегистрация, по Закона за ДДС при възникване на законоопределените основания; - задължителна или доброволна;
3.2. Производства по установяване задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски;
3.3. Представяне ежемесечни декларации с данни за осигурените лица и за дължимите и платени осигурителни вноски, както и ежемесечни справки за дължими и платени данъци;
3.4. Регистрация на трудовите договори;
3.5. Уведомяване при преобразуване и ликвидация по Търговския закон;
3.6. Производства по обезпечаване и събиране на вземанията.

4. Национален статистически институт:

4.1. Предоставяне на данни относно дейността, включително на клонове и поделения, при изследвания, за които в Националната програма за статистически изследвания е предвидено, че се провеждут на основата на задължително участие;
4.2. Представяне на годишен отчет за дейността, съдържащ статистически справки и счетоводни документи.

5. Инспекция по труда:

5.1. Регистрация в Инспекцията;
5.2. Сключване договор със Служба по трудова медицина;
5.3. Изпълнение на задължителните предписания по Наредбите за:

- задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците;
- инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- функции и задачи на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове;
- минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;
- минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея;
- минималните изисквания за работа с видеодисплеи;

5.4. Регистриране на колективен трудов договор.

6. Комисия по защита на личните данни:

6.1. Регистриране в комисията като администратор на лични данни.

7. Общинска дирекция “Местни данъци и такси”:

7.1. Регистрация при закупуване на недвижими имоти на територията на съответната община; регистрация на превозни средства и уведомяване при промяна на собствеността;
7.2. Установяване и заплащане на местните данъци (върху недвижими имоти, върху превозни средства и др.)и местните такси (битови отпадъци, ползване на тротоари и улични платна, за технически и административни услуги и др.)


8. Агенция за финансово разузнаване:

8.1. Съхраняване данни за клиенти, извършили операции или сделки на стойност повече от 30000 лв. общо (включително и когато отделните сделки или операции не превишават тази сума);
8.2. Предоставяне на съхраняваните данни и документи на Агенцията при поискване по реда на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари.

9. Българска Народна Банка:

9.1. Регистрация на получените от чужбина заеми и инвестиции, включително и стоковите кредити;
9.2. Тримесечни справки за състоянието на инвестицията и за задълженията към чуждестранни партньори.

Търси в документи